נכס מקרקעין בהוד השרון מכונס נכסים
15.1.21 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 העצמאות 15, כפר יונה.

בתוקף תפקידם ככונסי הנכסים, מבקשים הח"מ לקבל הצעות לרכישת נכס מקרקעין,

בית מגורים צמוד קרקע ברחוב הבבלי 3 בגוש 6443 חלקה 171 תת חלקה 1. 

אין בכל מידע אשר נמסר על ידי הח"מ ו/או מי מטעמם כדי להוות מצג כלשהו

כלפי המציעים ו/או מי מהם באשר לנכס ו/או כדי להטיל על הח"מ ו/או

מי מטעמו אחריות כלשהי כלפי המציעים ו/או כלפי צדדים שלישיים.

הצעות בכתב לרכישת הנכס, יש להגיש במשרדי הח"מ עד ליום ראשון 15/01/2021

בידי המציע ובצירוף המחאה בנקאית /ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת הח"מ,

בתוקף לשלושה חודשיים, על סך השווה ל 10% מהסכום המוצע. 

שינוי אשר יעשה בהסכם המכר עלול להביא לפסילת ההצעה. 

המציע לא יהיה ראשי לחזור בו מהצעתו והצעתו תהיה בלתי חוזרת להסיר ספר,

המחאה הבנקאית ו/או הערבות הבנקאית יוחזרו למציע שהצעתו לא התקבלה

הח"מ אינם לנהל מו"מ עם המציעים,

כולם או מקצתם ו/או לערוך התמחרות ביניהם ו/או להאריך את המועדים או לשנותם.

על הזמנה זו לא יחולו דיני מכרזים.

המכירה כפופה לאישור רשם ההוצאה לפועל, בכפר סבא.


למידע נוסף ניתן לפנות לכונסי הנכסים:

מירב פלדה, עו"ד

מרחוב התדהר 5, בניין A TOWER קומה 5, רעננה

טל: 09-7778900, פקס: 09-7778901


סאסי מרדכי, עו"ד

מסאסי ושות' עורכי דין ונוטריון

מרחוב העצמאות 15, כפר יונה.

טל: 09-8871666 נייד: 052-5049991

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל זוהר דוד סאסי, עו"ד מסאסי ושות' | עורכי דין, גישור ונוטריון בטלפון 09-7778900

בית מגורים צמוד קרקע, הוד השרון, רחוב הבבלי 3

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס בית מגורים צמוד קרקע
ישוב הוד השרון
כתובת רחוב הבבלי 3
מועד אחרון להגשת הצעות יום שישי, 15.1.21, 16:00
גוש 6443
חלקה 171
תת חלקה 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא