תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בעכו מכונס נכסים
31.1.21
ישראל
 רחוב הלל יפה 28 א' חדרה 3842411 (קומה א מושרד 1)
1. מוזמנות הצעות לרכישת דירה בת 3 חדרים (58.5 מ"ר)  בקומה האחרונה של הבניין המצוי ברחוב אלקלעי 5/30,
עכו וידועה כחלקה 23/29 בגוש 18056 
2. המכר מתבצע בהליך הגשת הצעות והתמחרות בין המציעים, כפוף לאישור בית המשפט לעניני משפחה בחדרה ולכל אישור ע"פי דין.
3. הנכס ימכר במצבו כפי שהוא (AS IS) מכל בחינה שהיא. על המציע לבדוק, על חשבונו ואחריותו, כל נתונים לגבי הנכס ומצבו הפיזי, התכנוני,
הרישומי והמשפטי. הח" מ לא יהיה אחראי לכל פגם ו/או אי התאמה שיתגלו בנכס ובנתוניו ולא ישא באחריות לכל אחד מהנושאים הנ"ל.
4. א. בנכס מצוייה שוכרת בשכירות בלתי מוגנת עד יום 31/08/2021
    ב. גמר תשלומים - עד יום 1/03/2021, על פי הסכם עם כונס הנכסים. 
    ג. תתקבלנה הצעות רכישה בכתב בלבד, אשר לא תפתחנה מסך-540,000 שקלים . אך ורק בצירוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית בלתי מסויגת
       (תקפה ל-12 חודשים) או העברה בנקאית בשווי 10% מגובה ההצעה, לפקודת עו"ד שחר בז'רנו.
    ד. בהצעה יש לפרט את שם המציע כתובתו , מספר ת"ז (חובה לצרף צילום ת"ז + ספח) הסכום המוצע ותנאי התשלום המוצעים.
       ההצעה תימסר במשרד הח"מ עד ליום 31/01/2021 בשעה 12:00
    ה. ההמחאה /הערבות הבנקאית תחולט כפיצוי קבוע ומוסכם מראש, אם המציע יחזור מהצעתו, או אם הצעתו תתקבל ולא יממשנה
       או אם ימנע מלחתום על הסכם רכישת בנוסח שיקבע כונס הנכסים או אם לא ישלם את הסכום שנקבע בהסכם,
       או יפר את ההסכם השיק הבנקאי/הערבות יוחזר למציע שהצעתו לא תתקבל.
5. ניתן לראות את הדירה בתיאום מראש בלבד עם כונס הנכסים טל: 04-6606355.
6. המכר אינו כפוף לדיני מכרזים. אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או הצעה כלשהיא.
תבוצע התמחרות ו/או יבוצע מו"מ עם המציע/ים בנפרד. כונס הנכסים רשאי להפסיק, לבטל ו/או להשעות את תהליכי המכר בכל שלב.
לא ישולמו דמי תיווך.לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד שחר בז'רנו משחר בז'רנו | עורך דין ומגשר בטלפון 04-6606355

דירה, 3 חדרים, עכו, רחוב אלקלעי 5/30

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב עכו
כתובת רחוב אלקלעי 5/30
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 31.1.21, 12:00
גוש 18056
חלקה 23
תת חלקה 29
חדרים 3
גודל 58.5 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא