התמחרות אינטרנטית - דירה בתל אביב במסגרת הליך בבית משפט
8.12.20
ישראל
 רח' יגיע כפיים 1, תל אביב 6777885

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים ברח' צביה לובטקין 34/21 תל אביב 

מוזמנת בזאת הצעות לרכישת זכויות בעלות בדירת מגורים, הידועה כגוש 6146 חלקה 230 תת חלקה 21 הנמצאת ברח' צביה לובטקין 34/21 תל אביב (להלן: "הנכס")

1. הצעות בכתב לרכישת הנכס (בצירוף מסמך טופס הצעת רכישה שניתן לקבל ממשרד הח"מ או להוריד מאתר בידספיריט)

ניתן להגיש במשרד הח"מ עד ליום 30/11/20 , בצירוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית לפקודת עוה"ד יצחק אבידן בשיעור של 5% מהסכום המוצע. 

2. לקבלת סט מסמכים וחוות דעת שמאית , מידע נוסף ותיאום ביקור, ליצור קשר עם עו"ד יואב פריינטי yoav.parienti@gmail.com דוא"ל, 052-7028407 בנייד 

3. דירת 4 חדרים, כ85-80 מ"ר (הערכה, לבדיקת המציע). הבניין כלול במתחם פינוי-בינוי, נחתם הסכם פינוי-בינוי. 

4. התמחרות תתקיים ביום 08/12/2020 בשעה 12:00 באתר בידספיריט , ניתן להשתתף בהתמחרות דרך האתר ו/או להגיע למשרד הח"מ.

*הח"מ יהיה רשאי לבטל ו/או לדחות את ההתמחרות לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

5. אין להסתמך על המפורט במודעה ו/או על כל מידע אחר שיימסר למציעים, ועל המציע חלה האחריות המלאה לבדוק את הנכס לרבות מצבו הפיזי,

התכנוני והמשפטי, אפשרויות הניצול שלו, חיובי המיסים, האגרות וכל ההוצאות אשר יחולו בקשר אליו.

אין הח"מ  אחראי למצב הנכס והוא יימכר במצבו הפיזי , התכנוני והמשפטי IS AS . 

6 . דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו, על ההצעות שתוגשנה ועל הליך בחירת הזוכה.

7. אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת, בין אם במסגרת התמחרות במשרדי הח"מ ו/או התמחרות אינטרנטית

ובין אם לאו, והוא שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם כל אחד מהמציעים בנפרד או ביחד, לפי בחירתו לרבות התמחרות 

ביניהם, וכן את הזכות לערוך מכירה פומבית/התמחרות בין המציעים ו/או לנהל עם כל אחד מהמציעים מו"מ בנפרד ו/או למכור את הנכס

לכל גורם שימצא לנכון ו/או לדחות את המועד האחרון לקבלת הצעות ו/או לקבל הצעות לאחר שעבר המועד האחרון לקבלת 

הצעות ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה ביחס לנכס, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של הח"מ. 

8 .לא ישולמו דמי תיווך ע"י הח"מ.

9.המכירה מתבצעת במסגרת מינוי הח"מ למכירת הדירה בהליך ת.א. 20-06-22987( ביהמ"ש

השלום בחיפה).

יצחק אבידן , עו"ד | יואב פריינטי, עו"ד

יגיע כפיים 1 תל אביב 

03-7441046 – פקס , 03-7441080 – טל

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יואב פריינטי, עו"ד מאבידן, פריינטי משרד עורכי דין בטלפון 03-7441080

דירה, 4 חדרים, תל אביב, צביה לובטקין 34/21

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב תל אביב
כתובת צביה לובטקין 34/21
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 30.11.20
גוש 6146
חלקה 230
תת חלקה 21
חדרים 4

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא