1.12.20 (локальном времени Вашего часового пояса)
Израиля
 עם ועולמו 3 (בית הראל) ירושלים


1. המכירה תתבצע במסגרת הליכי פשיטת רגל וכפופה לדינים החלים על מכירה שכזו, לרבות הצורך באישור בית משפט המחוזי בת"א לחוזה המכר.

2. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים, והיא אינה יוצרת כל מחויבות ו/ או אחריות ו/ או מצג כלשהם מצד הח"מ.

3. הנכס יימכר כפנוי ובמצבו כפי שהוא Where is As is)), כשהוא נקי מכל משכנתא, שעבוד, עיקול וזכות צד ג'.

4. על המציע האחריות לבדוק באמצעותו ו/או באמצעות מומחים מטעמו ועל חשבונו את הנכס לבדיקת זכויות המוכר בנכס ו/או בדיקת הנכס עצמו,

כמו גם מצבו הפיסי ו/או המשפטי, ו/או אפשרויות השימוש בו ו/או ניצולו ו/או שוויו ו/או ייעודו ו/או מצבו התכנוני בוועדה מקומית ו/או בעירייה

ו/או בכל רשות תכנונית ו/או רשות רלבנטית מוסמכת אחרת, מוטלת על המציע/ה בלבד ועל חשבונו/ה.

5. על המציע האחריות הבלעדית לבדוק בעצמו ו/או באמצעות מומחים מטעמו ועל חשבונו את הנכס, ו/או טיבו, ו/או זכויות המוכר, ו/או מצבו הפיסי,

ו/או המשפטי, ו/או אפשרויות השימוש בו, ו/או אפשרויות הניצול, ו/או שוויו ו/או ייעודו, ו/או מצבו התכנוני ו/או חיובי המיסים, ו/או אגרות, ו/או מצב רישום הזכויות וכו',

בכל רשות תכנונית ו/או רישומית ו/או רלבנטית אחרת. ניתן לקבל פרטים אודות הנכס לרבות תיק למתעניין הכולל את מסמכי המכר בתיאום עם הח"מ.

6. הח"מ רשאי בין היתר לבחור כל הצעה שהיא או לא לבחור אף אחת מההצעות. הח"מ אף איננו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי,

והוא שומר לעצמו את הזכות לבקש ולקבל הצעות נוספות בכל מועד, ללא כל צורך במתן הנמקה. כן יהיה הח"מ רשאי בין היתר לנהל מו"מ ו/או

התמחרות אחת ו/או יותר, לרבות התמחרות אינטרנטית עם המציעים/ות ו/או חלקם/ן לפי שיקול דעתו, בכל שלב ו/או דרך שימצא לנכון

7. אם תתקבל הצעת המציע, יהיה הח"מ רשאי לפי בחירתו לממש את סכום הבטוחה, ובמקרה כזה תיחשב הבטוחה שמומשה תשלום ראשון

על חשבון התמורה בגין רכישת הנכס.

8. הח"מ יהיה זכאי לממש את ו/או לחלט את הבטוחה כולה או חלקה לפי שיקול דעתו במידה שהמציע יחזור בו מהצעתו בכל מועד,

בין אם לפני שהצעתו התקבלה ובין אם לאחר מכן, ו/או במידה שהמציע כמי שזכה לא ישלם את תמורת המכר עפ"י הצעתו.

סכום זה יהווה פיצוי מוסכם מראש.

9. הח"מ רשאי לדחות את המועד האחרון לקבלת הצעות או לעשות שינויים בתנאי הליך המכירה ו/או לבטל את הליך ההזמנה בטרם החתימה

על הסכם המכר והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכל דרך שימצא לנכון.



עו"ד גיל אפרתי, בתפקידו כנאמן על נכסי החייב

רח' עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים

טל': 02-6523322, פקס: 02-6522202

דוא"ל: kanar@efratilaw.co.il

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к יואב בר-אור из גיל אפרתי ושות' משרד עורכי דין по 02- 6523322

דירה, 3.5 комнаты, הוד השרון, רחוב הפדויים 3 דירה מספר 9

Продан: 

Тип имущества דירה
Город הוד השרון
соседство שכונת מגדיאל
Адрес רחוב הפדויים 3 דירה מספר 9
последний день для размещения ставки Воскресенье, 15.11.20, 15:00
блок 6412
участок 573
под-участок 10
комнаты 3.5
балконы 3
размер 98 м2
пол 5 из 5
парковка יש

теги: