תאריך אחרון להציע הצעות - דירה+גג בהרצליה מכונס נכסים
יום חמישי, 3.12.20, 15:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' התע"ש 20, כפר סבא

  1. מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות בעלות בדירת מגורים בת 6 חדרים בקומה חמישית+מחסן בקומת קרקע, בשטח רשום 157.64 מ"ר,

וכל המוצמד לה [2 חניות בשטח רשום 12.24 מ"ר+19.24 מ"ר, שלוש מרפסות לא מקורות בשטח רשום 2.91 מ"ר+24.32 מ"ר+ 2.13 מ"ר, ו

גג בטון בשטח רשום 84.55 מ"ר], בבניין בן 5 קומות ברח' אמנון ותמר 18/12 הרצליה, גוש 6544 חלקה 63 תת חלקה 27 וכן חלקה ברכוש המשותף,

הכל כמפורט ברישומי לשכת רישום המקרקעין. 

2. מכירת הנכס תבוצע ע"י כונסי הנכסים בתיק הוצאה לפועל 17-38765-13-3 - עו"ד תמי סלונים ועו"ד אופיר פדר,

3. הצעות לרכישת הנכס, הכוללות את פרטיו האישיים של המציע (שם, ת"ז/ח"פ, מען, טלפון, דוא"ל), יש להגיש למשרד עו"ד סלונים-אגמי, בצרוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית בגובה 10% מסכום ההצעה עשוי לפקודת עו"ד תמי סלונים, לא יאוחר מיום חמישי 03/12/2020

4. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה יידרש לחתום על הסכם מכר בתום ההתמחרות. ניתן לקבל עותק מהסכם המכר במשרד עו"ד סלונים-אגמי,

וכן באתר https:// houses.bidspirit.com. נוסח הסכם המכר אינו ניתן לשינוי או למו"מ .

5. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ויחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם המכר מיד עם הכרזתו כזוכה מכל סיבה שהיא, יחולט ערבונו כפיצוי מוסכם.

6. הנכס יימכר במצבו הנתון פיזית, תכנונית, רישומית ומשפטית (AS IS), והאחריות לבדיקת מצבו כאמור מוטלת על המציעים ועליהם בלבד,

ולא על כונסי הנכסים, ואין לראות בנתונים, תמונות, וכל מידע אחר המפורט בהזמנה זו ו/או באתר האינטרנט https:// houses.bidspirit.com כאסמכתא כלשהיא,

ובאחריות המציע לברר את כל הפרטים הנוגעים לנכס, לרבות מצב פיזי, תכנוני, רישומי, משפטי, והאחר, וכן את כל אפשרויות הניצול של הנכס,

חיובי מסים, היטלים, אגרות וכל הוצאה שתחול בקשר לנכס.

7. ניתן לבקר בנכס במועדים שלהלן: יום רביעי 11/11/2020; יום רביעי 25/11/2020; בין השעות 15:00-16:30.

8. כונסי הנכסים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, ושומרים לעצמם את הזכות לקיים תחרות בין המציעים או חלקם

ו/או לנהל מו"מ עם כל אחד מהם בנפרד, בכל שלב שהוא, וכן להאריך את המועד להגשת ההצעות,

לבטל בכל שלב את הליכי המכירה, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.

על מכירה זו לא חלים דיני מכרזים או מעין מכרזים.

9. לא ישולמו דמי תיווך.

10. המכירה כפופה לאישור רשמת ההוצאה לפועל ו/או בית המשפט, לפי העניין.

11. לפרטים ניתן לפנות לרוני דריזן, עו"ד בכתובת המייל roni@tslonim.co.il

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רוני דריזן, עו"ד מסלונים - אגמי משרד עורכי דין בטלפון 09-3733303

גג \ פנטהאוז, 6 חדרים, הרצליה, אמנון ותמר 18/12

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס גג \ פנטהאוז
ישוב הרצליה
כתובת אמנון ותמר 18/12
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 3.12.20
גוש 6544
חלקה 63
תת חלקה 27
חדרים 6
מרפסות 3
גודל 157.64 מ"ר
קומה 5 מתוך 5
חניה יש
מחסן יש
הערות דירת מגורים בת 6 חדרים בקומה חמישית+מחסן בקומת קרקע, בשטח רשום 157.64 מ"ר, וכל המוצמד לה [2 חניות בשטח רשום 12.24 מ"ר+19.24 מ"ר, שלוש מרפסות לא מקורות בשטח רשום 2.91 מ"ר+24.32 מ"ר+ 2.13 מ"ר, וגג בטון בשטח רשום 84.55 מ"ר], בבניין בן 5 קומות ברח' אמנון ותמר 18/12 הרצליה, גוש 6544 חלקה 63 תת חלקה 27 וכן חלקה ברכוש המשותף, הכל כמפורט ברישומי לשכת רישום המקרקעין.
מסמכים:
חוות דעת שמאי
העתק רישום מפנקס בתים משותפים
הסכם מכר
טופס הרשמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא