10.12.20
Израиля
 רחוב יגאל אלון 65, מגדלי טויוטה - תל אביב, 6744316
1.  מגרש ומבנה המצוי ברחוב ברקת 15 בנווה מונסון יהוד, וידוע כחלקה 55 בגוש 6502 בשטח רשום של 863 מ"ר. 
2. המידע הנמסר בהזמנה זו או על מידע אחר שיימסר על ידי הח"מ ו/או מי מטעמם,
לא נועד להוות מצג לגבי על עניין הקשור לנכס ו/או לשוויו ו/או לכדאיות רכישתו.
3. הנכס יימכר במצב הפיסי, התכנוני והמשפטי הנוכחי ( AS IS )
לח"מ אין כל ידיעה לגבי מצבו של הנכס, חוקיותו, שטחו וכיוצא באלה
והאחריות הבלעדית לבדיקת מלוא הפרטים בכל רשות ו /או גוף
שהם ומכל בחינה שהיא, מוטלת על המציעים בלבד
4. לנוכח המגבלות בשל התפרצות נגיף הקורונה, ביקור בנכס (ככל ויידרש)
ייערך בתיאום מראש מול משרד הח"מ.
5. את ההצעות יש להגיש עד יום 10/12/2020 בשעה 17:00 במשרד הח"מ
6. מובהר כי לא ישולמו דמי תיווך בקשר עם רכישת הנכס.
7. על כל המציע לצרף להצעתו שיק בנקאי, או ערבות הנקאית,
בתוקף ל -6 חודשים לפחות, לפקודת עו"ד דוד שוב, על סך 5% מההצעה.
השיק הבנקאי או הערבות הבנקאית ייגבו ו/או יחולטו על ידי הח"מ.
כפיצוי מוסכם ומוערך מראש אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או שיפר את תנאי הצעתו.
8. מובהר, כי הזמנה זו אינה מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים.
הח"מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה כלשהיא.
לח"מ שמורה הזכות לנהל מו"מ ו/או התמחרות,
בכל שלב שהוא, עם מי מהציעים ו/או לבקש הצעות נוספות,
על פי שיקול דעתם, ולמציעים לא תהיינה על טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך,
והח"מ רשאית שלא למכור כלל את
פרטים נוספים אודות הנכס ניתן לפנות:
- דוד שוב, עו"ד 
רח' יגאל אלון 65 תל אביב
טל: 03-6045252
- חיים פאשי לוין, עו"ד
רחוב טוסקניני 9/2 תל אביב
טל: 09-9712600
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к עו"ד דוד שוב из דוד שוב | משרד עורכי דין по 03-6045252

מגרש ומבנה, יהוד, רחוב ברקת 15

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества מגרש ומבנה
Город יהוד
соседство נווה מונסון
Адрес רחוב ברקת 15
последний день для размещения ставки Четверг, 10.12.20, 17:00
блок 6502
участок 55
размер 863 м2

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий