נכס ביהוד מבא כח
יום חמישי, 10.12.20, 15:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב יגאל אלון 65, מגדלי טויוטה - תל אביב, 6744316
1.  מגרש ומבנה המצוי ברחוב ברקת 15 בנווה מונסון יהוד, וידוע כחלקה 55 בגוש 6502 בשטח רשום של 863 מ"ר. 
2. המידע הנמסר בהזמנה זו או על מידע אחר שיימסר על ידי הח"מ ו/או מי מטעמם,
לא נועד להוות מצג לגבי על עניין הקשור לנכס ו/או לשוויו ו/או לכדאיות רכישתו.
3. הנכס יימכר במצב הפיסי, התכנוני והמשפטי הנוכחי ( AS IS )
לח"מ אין כל ידיעה לגבי מצבו של הנכס, חוקיותו, שטחו וכיוצא באלה
והאחריות הבלעדית לבדיקת מלוא הפרטים בכל רשות ו /או גוף
שהם ומכל בחינה שהיא, מוטלת על המציעים בלבד
4. לנוכח המגבלות בשל התפרצות נגיף הקורונה, ביקור בנכס (ככל ויידרש)
ייערך בתיאום מראש מול משרד הח"מ.
5. את ההצעות יש להגיש עד יום 10/12/2020 בשעה 17:00 במשרד הח"מ
6. מובהר כי לא ישולמו דמי תיווך בקשר עם רכישת הנכס.
7. על כל המציע לצרף להצעתו שיק בנקאי, או ערבות הנקאית,
בתוקף ל -6 חודשים לפחות, לפקודת עו"ד דוד שוב, על סך 5% מההצעה.
השיק הבנקאי או הערבות הבנקאית ייגבו ו/או יחולטו על ידי הח"מ.
כפיצוי מוסכם ומוערך מראש אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או שיפר את תנאי הצעתו.
8. מובהר, כי הזמנה זו אינה מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים.
הח"מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה כלשהיא.
לח"מ שמורה הזכות לנהל מו"מ ו/או התמחרות,
בכל שלב שהוא, עם מי מהציעים ו/או לבקש הצעות נוספות,
על פי שיקול דעתם, ולמציעים לא תהיינה על טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך,
והח"מ רשאית שלא למכור כלל את
פרטים נוספים אודות הנכס ניתן לפנות:
- דוד שוב, עו"ד 
רח' יגאל אלון 65 תל אביב
טל: 03-6045252
- חיים פאשי לוין, עו"ד
רחוב טוסקניני 9/2 תל אביב
טל: 09-9712600
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד דוד שוב מדוד שוב | משרד עורכי דין בטלפון 03-6045252

מגרש ומבנה, יהוד, רחוב ברקת 15

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס מגרש ומבנה
ישוב יהוד
שכונה נווה מונסון
כתובת רחוב ברקת 15
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 10.12.20, 17:00
גוש 6502
חלקה 55
גודל 863 מ"ר
מסמכים:
מודעה שהתפרסמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא