תאריך אחרון להציע הצעות - בית מגורים (דירת גן) בגבעת טל בקרית אתא מכונס נכסים
15.1.21 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 מרכז תבורי, רח' גלעד1, פרדס חנה - כרכור (קומה 1) מיקוד 3711967

הזמנה להגיש הצעות לרכישת זכויות של בית מגורים (דירת גן) בגבעת טל, סלבדור דאלי 7 קרית אתא,

הידוע כגוש: 12758 חלקה: 100 תת חלקה 2 

1. ניתן לראות את הנכס בימים ג׳ ו- ה׳ בין השעות 18:15-19:30, בתיאום מראש
2. הצעות בכתב נקובות בשקלים לרכישת הנכס, יש להגיש עד ולא יאוחר מיום 15/01/2021 פיסית למשרדה של הח"מ
3. על המציע לצרף להצעתו שיק בנקאי לפקודת עוה"ד עדינה סיליס-גרוסי ו/או עוה"ד ירדנה אברקי בשיעור של 10% מסכום ההצעה.
השיק הבנקאי יחולט במקרה שמציע שהצעתו נתקבלה יחזור בו מהצעתו.
4. כונסי הנכסים אינם אחראים למצבו של הנכס, הזכויות בנכס נמכרות As-is ובאחריות המציע לברר בעצמו ועל חשבונו את כל הפרטים
הנוגעים לנכס כולל מצבוהפיסי, המשפטי, התכנוני, אפשרויות הניצול שלו, חריגות בניה, חיובי מיסים, אגרות וכל ההוצאות אשר יחולו בקשר אליו,
וכיוצא באלה.
5. דיני המכרזים אינם חלים על הזמנה זו וכונסי הנכסים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא,
והם יהיו רשאים לנהל מו"מ עם כל אחד מהמציעים בנפרד ו/או במאוחד וכן עם אחרים, לרבות בדרך של התמחרות –
והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי של כונסי הנכסים, וכן להקדים ו/או להאריך את המועד להגשת הצעות,
והכל עפ"י שיקול דעתן הבלעדי של כונסי הנכסים.
6. בעלי הנכס רשאים להשתתף בהליך ההתמחרות ולהשוות כל הצעה.
7. כונסי הנכסים לא ישלמו תיווך.
8. הזכויות בנכסים נמכרות בהליך של כינוס נכסים והמכירה כפופה לאישור בית הדין הרבני בחיפה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- ירדנה אברקי
עורכת דין, רואת חשבון ומגשרת
כתובת למכתבים: ת.ד. 829 מיקוד: 2910801. קרית ים
כתובת המשרד: ליהמן 15, קרית ים.
טל: 077-3507050 | נייד: 050-3794789 | פקס: 077-3507052

- עדינה סיליס, עו"ד
רח' גלעד 1 , פרדס חנה -כרכור
טל: 04-6961030
מייל: Adinasg.law@walla.com

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עדינה סיליס-גרוסי, עו"ד מעדינה סיליס-גרוסי | משרד עורכת הדין בטלפון 04-6961030

דירת גן בגבעת טל, קרית אתא, רחוב סלבדור דאלי 7

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירת גן בגבעת טל
ישוב קרית אתא
כתובת רחוב סלבדור דאלי 7
מועד אחרון להגשת הצעות יום שישי, 15.1.21, 16:00
גוש 12758
חלקה 100
תת חלקה 2

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא