תאריך אחרון להציע הצעות - בית מגורים (דירת גן) בגבעת טל בקרית אתא מכונס נכסים
יום שלישי, 15.12.20, 14:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 מרכז תבורי, רח' גלעד1, פרדס חנה - כרכור (קומה 1) מיקוד 3711967

הזמנה להגיש הצעות לרכישת זכויות של בית מגורים (דירת גן) בגבעת טל, סלבדור דאלי 7 קרית אתא,

הידוע כגוש: 12758 חלקה: 100 תת חלקה 2 

1. את הנכס ניתן לראות בתיאום עם כונסי הנכסים.
2. הצעות בכתב נקובות בשקלים לרכישת הנכס, יש להגיש עד ולא יאוחר מיום 15/12/2020 פיסית למשרדה של הח"מ
3. על המציע לצרף להצעתו שיק בנקאי לפקודת עוה"ד עדינה סיליס-גרוסי ו/או עוה"ד טו"ר אברהם גולובנציץ בשיעור של 10% מסכום ההצעה.
השיק הבנקאי יחולט במקרה שמציע שהצעתו נתקבלה יחזור בו מהצעתו.
4. כונסי הנכסים אינם אחראים למצבו של הנכס, הזכויות בנכס נמכרות As-is ובאחריות המציע לברר בעצמו ועל חשבונו את כל הפרטים
הנוגעים לנכס כולל מצבוהפיסי, המשפטי, התכנוני, אפשרויות הניצול שלו, חריגות בניה, חיובי מיסים, אגרות וכל ההוצאות אשר יחולו בקשר אליו,
וכיוצא באלה.
5. דיני המכרזים אינם חלים על הזמנה זו וכונסי הנכסים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא,
והם יהיו רשאים לנהל מו"מ עם כל אחד מהמציעים בנפרד ו/או במאוחד וכן עם אחרים, לרבות בדרך של התמחרות –
והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי של כונסי הנכסים, וכן להקדים ו/או להאריך את המועד להגשת הצעות,
והכל עפ"י שיקול דעתן הבלעדי של כונסי הנכסים.
6. בעלי הנכס רשאים להשתתף בהליך ההתמחרות ולהשוות כל הצעה.
7. כונסי הנכסים לא ישלמו תיווך.
8. הזכויות בנכסים נמכרות בהליך של כינוס נכסים והמכירה כפופה לאישור בית הדין הרבני בחיפה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- מר אברהם גולובנציץ, טו"ר
רח' הרצל 4, חיפה
טל': 04-8624196,
מייל: Zipi591@bezeqint.net

- עדינה סיליס, עו"ד
רח' גלעד 1 , פרדס חנה -כרכור
טל: 04-6961030
מייל: Adinasg.law@walla.com

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עדינה סיליס-גרוסי, עו"ד מעדינה סיליס-גרוסי | משרד עורכת הדין בטלפון 04-6961030

דירת גן בגבעת טל, קרית אתא, רחוב סלבדור דאלי 7

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירת גן בגבעת טל
ישוב קרית אתא
כתובת רחוב סלבדור דאלי 7
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 15.12.20, 16:00
גוש 12758
חלקה 100
תת חלקה 2
מסמכים:
חוות דעת שמאי
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא