התמחרות אינטרנטית - קרקעות חקלאיות ביבנאל מבא כח הבעלים
יום שלישי, 5.1.21, 15:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 בן גוריון דוד 1, מגדל ב.ס.ר 2 קומה 25, בני ברק

1. הח"מ בתפקידו כב"כ בעלי הזכויות, מזמין בזאת את הציבור להגיש הצעות לרכישת זכויות הבעלות בקרקעות חקלאיות פנויות ביבנאל

הידועות כגוש 17348 חלקות 10 (למעט זכויות קק"ל) ו-14 וגוש 17349 חלקות 1 , 11 ו-14 בשטח כולל של  62.45 דונם (בערך) (להלן: "החלקות"). 

2 .החלקות תימכרנה במצבן כמות שהוא (AS-IS ) ובהתאם לתנאי הסכם המכר בנוסח המצוי במשרד הח"מ וכפי שהוא.

מובהר כי ייעוד החלקות הינו חקלאי בלבד והחלקות אינן זמינות לבניה.

3. הח"מ ובעלי הזכויות אינם מתחייבים למכור את החלקות (או חלקן) למגיש ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי,

ושומרים על זכותם לנהל מו"מ עם כל אחד מהמציעים בנפרד ו/או במאוחד וכן עם אחרים, לרבות שמירה על זכותם לערוך התמחרות, כמו 

גם לקבל הצעות לאחר המועד האמור ו/או לפרסם מועד חדש, והכל על פי בחירתם ושיקול דעתם הבלעדי והמוחלט.

4 .להצעה לרכישת החלקות יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית או המחאה בנקאית לפקודת: "עו"ד מיכאל איתי טלמור בנאמנות", בסכום השווה לשיעור של 5% מסכום

ההצעה המוגשת (להלן: "הערבון"). הערבון יחולט במקרה שהמציע שהצעתו תתקבל, יחזור בו מהצעתו או יפר את תנאי הסכם המכר עליו יידרש לחתום.

תוקף הערבון יהיה לפחות 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.

5 .ההצעה תתייחס לרכישת כל החלקות כמקשה אחת ולא ניתן יהיה לרכוש חלק מהן בנפרד.

6 .סכום ההצעה לא יפחת מסכום של  3,278,500 ש"ח ככל ויתווסף לעסקה מע"מ, הוא  ישולם על ידי המציע בשיעורו החוקי במועד התשלום, כנגד חשבונית מס עצמית. 

7. את ההצעה שתוגש בכתב ובטופס הצעה, יחד עם הסכם מכר חתום ומאומת בצירוף הערבון, יש להגיש למשרד מיכאל איתי טלמור ושות'

עד ליום 27/12/2020 בשעה 17:00 בכתובת - בן גוריון דוד 1 , מגדל ב.ס.ר 2( קומה 25 )בני ברק.

8 .דיני מכרזים לא יחולו על הזמנה זו, על הצעות שתוגשנה ועל הליך בחירת הזוכה. 

9 .הח"מ ו/או בעלי הזכויות לא ישלמו דמי תיווך.

10.אין לראות במידע לעיל ו/או במידע שיימסר, לרבות בחו"ד שמאי, כאסמכתא מחייבת כלשהי, ובעלי הזכויות ו/או הח"מ ו/או מי מטעמו,

לא יהיו אחראים לכל מידע או מצג, בנוגע לחלקות. על המציע/ים מוטלת החובה המוחלטת לערוך על חשבונם ועל אחריותם בדיקה פיזית,

משפטית, שמאית ותכנונית של החלקות לרבות ייעודן, התוכניות החלות עליהן (אם חלות) ואפשרות ניצולן ומגבלותיהן, חיובי מיסים, אגרות והיטלים

וכל הוצאה אחרת אשר תחול (אם תחול) בקשר עם רכישתן.

11 .לקבלת עותק ממסמכי ההצעה או פרטים נוספים, נא לפנות למשרדו של הח"מ או בדוא"ל Legal@mit-law.com

12.התמחרות תתקיים ביום 05/01/2021 במשרדו של הח"מ ובמקביל באופן מקוון באתר בידספיריט.


מיכאל איתי טלמור, עו"ד

בא כח בעלי הזכויות

בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר 2 (ק' 25), בני ברק.

טל': 03-5440262 ; פקס': 03-5549500

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מיכאל איתי טלמור, עו"ד ממיכאל איתי טלמור ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 035440262

קרקעות חקלאיות ביבנאל, יבנאל

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס קרקעות חקלאיות ביבנאל
ישוב יבנאל
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪4,694,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 27.12.20, 17:00
גוש 174348 חלקות 10 ו-14 וגוש 17349 חלקות 1,11 ו-14
הערות זכויות הבעלות בקרקעות חקלאיות פנויות ביבנאל, הידועות כגוש 17348 חלקות 10 (למעט זכויות קק"ל) ו-14 וגוש 17349 חלקות 1 ,11 ו-14 בשטח כולל של 4.89 דונם לערך
מסמכים:
מודעה שהתפרסמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא