3.12.20
Израиля
 יצחק בן צבי 7 באר שבע

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת דירת מגורים בת 3 חדרים ברחוב רמב"ן 80/8, בבאר שבע, הידועה כגוש: 38089, חלקה: 3, (להלן: "הדירה").

2. ביקור בדירה יעשה בתיאום עו"ד קרפ ממשרד כונס הנכסים בטלפון: 08-6272745,

בימים 15.11.2020 ו- 22.11.2020 בין השעות 10:00-12:00.

3. תבוצע התמחרות משולבת למכירת הדירה, קרי פרונטלית במשרד כונס הנכסים וממוחשבת באמצעות אתר בידספיריט, ביום 3/12/2020

4. הצעות רכישה יש להגיש עד ליום 1.12.2020 בשעה 12:00 במשרד הח"מ על גבי טופס הצעה אותו ניתן לקבל במשרד כונס הנכסים

ו/או באמצעות חברת בידספיריט בכפוף להפקדת ערובה.ניתן להורדה באתר.

5. על כל מציע לצרף שייק בנקאי או העברה בנקאית בתוקף ל- 180 יום יום בסך 15,000 ₪ (חמש עשרה אלף), אשר תחולט אם לא יממש הזוכה את הצעתו.

6. הדירה נמכרת במצבה הפיזי, ההנדסי, התכנוני והמשפטי (AS IS) ואחריות המציע היא לבדוק את מצב הדירה לרבות הזכויות התכנוניות והמשפטיות.

7. מציע שהצעתו תתקבל יחתום על הסכם בנוסח המצוי במשרד הח"מ.

8. המכירה איננה כפופה לדיני המכרזים והח"מ אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהי ויהא רשאי לערוך תחרות בין המציעים כפי ראות עיניו ו/או לקיים התמחרות חוזרת. המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע בתיק: תע' 69158-12-18

לפרטים: עו"ד ראם קרפ

משרד עו"ד גדעון פנר

רחוב בן צבי 7 באר שבע

טל' 08-6272745

פקס:086271554

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к ראם קרפ, עו"ד из פנר גדעון | משרד עורכי דין по 08-6272745, שלוחה 127

דירת מגורים, 3 комнаты, באר שבע, רחוב רמב"ן 80/8Тип имущества דירת מגורים
Город באר שבע
Адрес רחוב רמב"ן 80/8
последний день для размещения ставки Вторник, 1.12.20, 12:00
блок 38089
комнаты 3

теги: