7.12.20
Израиля
 רחוב ארלוזורוב 111, תל אביב, בניין מגדלי שקל, קומה 3

הזמנה להציע הצעות לרכישת בית מגורים חד משפחתי צמוד קרקע במושב תלמי מנשה

1. מוזמנות בזה הצעות במסגרת כינוס נכסים לרכישת זכויות בבית מגורים חד משפחתי צמוד קרקע בשטח בנוי של כ – 245 מ"ר על מגרש בשטח רשום של כ – 700 מ"ר והידוע כחלק מחלקות 32 ו – 35 בגוש 3833, מגרש 179 ברחוב האלה 17 במושב תלמי מנשה, באר יעקב (להלן: "הנכס").

2. חוברת הכוללת טופס הצעה, הסכם מכר, דו"ח שמאי ואישור זכויות, ניתן לקבל רק באמצעות פנייה בכתב לדוא"ל: office@dauberlaw.co.il.

הודעה על מועדי ביקורים בנכס וכן מועד להתמחרות תישלח בדוא"ל למתעניינים שיפנו כאמור לעיל.

3. הצעות בכתב לרכישת הנכס, יש להגיש במשרד הח"מ עד ליום 6.12.20 בשעה 12:00 ע"ג טופס ההצעה שיועבר ע"י הח"מ בלבד,

בצירוף נוסח הסכם המכר שיועבר על ידי הח"מ כשהוא חתום בידי המציע, ובצירוף המחאה בנקאית לפקודת לשכת הוצל"פ ת"א ת.

הוצל"פ 515006-04-17 ע"ס השווה בשקלים ל- 10% מהסכום המוצע.

4. כונסת הנכסים לא תקבל הצעה אשר תפחת מסך של 3,750,000 ₪.

5. שינוי אשר ייעשה בהסכם המכר ו/או בטופס ההצעה, עלול להביא לפסילת ההצעה.

6. מציע שהצעתו תתקבל ולא יקיים מכל סיבה שהיא את תנאי ההצעה תחולט ההמחאה שניתנה על ידו כפיצוי מוסכם, ללא הוכחת נזק.

ההמחאה הבנקאית תוחזר למציע שהצעתו לא נתקבלה.

7. הנכס יימכר במצבו הנוכחי (AS - IS) והח"מ לא תהא אחראית לכל פגם ו/או נזק בנכס ו/או אי התאמה. על המציע חלה החובה לבדוק כל פרט הנוגע לנכס,

לרבות מצבו המשפטי, הפיזי, התכנוני, אפשרויות ומגבלות הבנייה, חיובי המס החלים ולרבות רישומו במנהל האזרחי יו"ש, בחברה המשכנת,

וברשות המקומית, הכל על אחריותו המלאה של המציע ללא כל אחריות מצד הח"מ.

8. אין הח"מ מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והיא שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם כל מציע בנפרד

או עם מספר מציעים יחדיו או לערוך תחרות בין המציעים או לבטל ההזמנה להציע הצעות והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הח"מ.

9. לח"מ תהיה הזכות להאריך את התקופה לקבלת ההצעות ו/או להפסיק את המכר בכל שלב שהוא וכן הזכות לנהל מו"מ במקביל

גם עם גורמים שלא הגישו הצעה. כונסת הנכסים לא תשלם דמי תיווך.

10. תוקף הסכם המכר שייחתם עם הרוכש אשר יוכרז כזוכה במכרז יהיה מותנה וכפוף לאישור תיק הוצל"פ שמספרו 515006-04-17.

11. ככל שיידרשו פרטים נוספים ניתן יהיה לפנות לקבלתם בדוא"ל בלבד: office@dauberlaw.co.il.

               

   יעל דאובר, עו"ד - כונסת נכסים

   מרח' ארלוזורוב 111, תל אביב

   טל': 03-6917191


За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к עו"ד הדס מזרחי из י. דאובר ושות' משרד עוה"ד по 03-6917191

בית מגורים חד משפחתי צמוד קרקע, מושב תלמי מנשה, ברחוב האלה

каталог
  Предыдущий
Следующий 
Продан: 

Тип имущества בית מגורים חד משפחתי צמוד קרקע
Город מושב תלמי מנשה
Адрес ברחוב האלה
последний день для размещения ставки Воскресенье, 6.12.20, 12:00
блок 3833
участок כחלק מחלקות 32 ו – 35
номер участка 179
размер 245 м2
Примечания בבית מגורים חד משפחתי צמוד קרקע בשטח בנוי של כ – 245 מ"ר על מגרש בשטח רשום של כ – 700 מ"ר והידוע כחלק מחלקות 32 ו – 35 בגוש 3833, מגרש 179 ברחוב האלה 17 במושב תלמי מנשה, באר יעקב (להלן: "הנכס").

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий