от חגי קורצוויל | משרד עורכי דין
15.12.20

 1. דירת 4 חדרים ברחוב נחמני 53 תל אביב,

קומה שניה הידועה גם כגוש 6941 חלקה 40 תת חלקה 9  

2. ביקור בדירה יעשה בתאום עם באי כוח הבעלים הח"מ בלבד.

3. הצעות לרכישת הדירה יש להגיש עד ליום 15/12/20

לאחד ממשרדי באי כח הבעלים בח"מ.

4. להצעה יש לצרף, נספח חתום להצעה והסכם מכר חתום (בנוסח שיימסר למציע)

וכן המחאה בנקאית בשיעור של 5% מסכום ההצעה אשר תחולט אם לא יממש הזוכה את הצעתו. 

5. הדירה תימכר במצבה הפיסי, התכנוני והמשפטי כפי שהיא (AS IS) 

ואחריות המציע לבדוק את מצב הדירה,

הזכויות בה, מצבה הפיסי, התכנוני והמשפטי והוא יהיה מנוע מכל טענה בגין כך.

6, נוסח הנספח להצעה והסכם המכר מצוי במשרדי הח"מ.

7. אין הח"מ חייבים לקבל הצעה כל שהיא ויהיו רשאים לערוך התמחרות בים המציעים על פי שיקול דעתם הבלעדי.

8. לא תשולם עמלה תיווך מטעם המכורים.

לפרטים נוספים אודות הנכס, ניתן לפנות:

רפאל קורנציר, עו"ד

מרחוב שמאי 14 ירושלים

טל: 02-6222223

raffi@isralegal.com


חגי קורצוויל, עו"ד

מרחוב ארלוזרוב 39 רמת גן

טל: 03-6729131

hagai@kurzweil-law.com

Далее
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к עו"ד חגי קורצוויל из חגי קורצוויל | משרד עורכי דין по 03-6729131

דירה, 4 комнаты, תל אביב, רחוב נחמני 53Тип имущества דירה
Город תל אביב
Адрес רחוב נחמני 53
последний день для размещения ставки Вторник, 15.12.20, 15:00
блок 6941
участок 40
под-участок 9
комнаты 4
пол 2

теги: