התמחרות אינטרנטית - דירה בקרית אונו מנאמן
13.12.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' בזל 52 תל אביב 62744

1. מציע שהגיש הצעתו, לא יוכל לחזור בו. מציע שהגיש הצעתו וחזר בו, יחולט סכום ההמחאה הבנקאית שצירף להצעה כפיצוי קבוע ומוערך מראש.

למציעים שהצעתם לא תתקבל יוחזר סכום ההמחאה הבנקאית.

2. הנכס נמכר במצבו הנוכחי (AS IS), לרבות זכותו של הדייר המתגורר בו, יליד שנת 1949 להתגורר בו עד אריכות ימיו, זכות אישית אשר איננה ניתנת להעברה.

על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מלוא המידע על הנכס, כולל מצבו הפיזי ומצבו התכנוני והמשפטי. הח"מ לא תהא אחראית לכל פגם או אי התאמה שיתגלו,

אם יתגלו בנכס.

3. המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים והח"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית לנהל מו"מ

עם המציעים השונים ביחד ו/או כל מציע בנפרד, לערוך תחרות בין המציעים או חלק מהם בכל זמן שהוא. כן רשאית הח"מ לדחות

ו/ או להאריך את מועד קבלת ההצעות לרכישה ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה ביחס לנכס בטרם אישור המכר,

הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

4. לתיאום ביקור בנכס, יש ליצור קשר עם משרדה של הח"מ.

5. המכירה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו.

   

תמי מייזליק, עו"ד, נאמנת

משה פת, משרד עורכי דין ונוטריונים

רח' בזל 52, תל-אביב

טל': 03-7910910 פקס: 03-7910911

www.patt-law.co.il


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל תמי מייזליק, עו"ד ונוטריון ממשה פת - משרד עורכי דין ונוטריונים בטלפון 03-7910910

מחצית הזכויות בדירה, 5 חדרים, קרית אונו, רחוב הזמיר 8,

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס מחצית הזכויות בדירה
ישוב קרית אונו
כתובת רחוב הזמיר 8,
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 6.12.20, 12:00
גוש 6491.
חלקה 115
תת חלקה 8
חדרים 5
קומה 2

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא