נכס מקרקעין בבני ברק מעיזבון
24.11.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב תובל 40 רמת גן

1. נכס מקרקעין המצוי ברחוב השניים 18 בבני ברק, והידוע כמחצית (2/1 )מחלקה 172

בגוש 6195 בתיק הוצאה לפועל מספר -11-528834

2. לתשומת לבך אין להסמתך על מצגי הכונס, בין בהסכם זה ובין בכלל,

ואף לא על חוו"ד השמאי ועליך לבצע בדיקה של מכלול הפרטים

והעובדות הקשורים בנכס, לרבות מסמכי תיק ההוצל"פ,

ואין הכונס אחראי לכל פרט מכל מין וסוג שהוא לרבות האמור בחוו"ד השמאי. 

3. נא להעביר לידי הח"מ הצעה לרכשית הנכס עד ו לא יאוחר מיום 17/11/2020 
4. ההתמחרות בעניין הנכס תערך  ביום 24/11/2020 בשעה 16:00 במשרדי כונס 
הנכסים ברח' התובל 40 (מגדל ספיר) רמת גן, קומה 23
5. יש להעביר הצעות לידי הח"מ באמצעות הצעה מסודרת בכתב
 הכוללת פרטי הנכס, פרטי התקשרות,
בצירוף שיק בנקאי על סך של 10% מההצעה.
6. לאור כמות המציעים אין להגיש הצעות שסכומן
נמוך מסך של 5,000,000 (במילים חמישה מיליון)

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מורן מאייל רייף ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 03-6126699

זכויות בנכס, בני ברק, רחוב השניים 18 הידוע כמחצית (2/1)

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס זכויות בנכס
ישוב בני ברק
כתובת רחוב השניים 18 הידוע כמחצית (2/1)
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 17.11.20, 16:00
גוש 6195
חלקה 172

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא