2.12.20 (локальном времени Вашего часового пояса)
Израиля
 רחוב ז'בוטינסקי 16/22 בית גיל קרית מלאכי

1. מוזמנים בזה הצעות לרכישת דירה בקרית מלאכי, הידועה כגוש 2407 חלקה 23 תת חלקה 19

(להלן הנכס) בכתובת ז'בוטינסקי 31 בקרית מלאכי.

2. הצעות בכתב לרכישת הנכס תוגשנה בצירוף ערבות בנקאית בלתי מוגבלת בזמן או שיק בנקאי בשיעור 10%
מערך ההצעה לפקודת כונסי הנכסים עו"ד יהונתן גולדברג ועו"ד עדיאל מליץ יש להגיש עד ליום 02/12/2020 בשעה 18:00 במשרדי הח"מ.
3. יום סיור בנכס האמור לעייל יתקיים בתאום עם המציעים.
4. קונה שהצעתו תתקבל ויחזור בו מהצעתו ערבות או שיק הבנקאי שמסר יחולט ולא יוחזר. החילוט ייעשה כפיצוי קבוע ומוסכם מראש
ללא צורך בהוכחת כל נזק או קיום נזק כלשהו.
5. למען הסר ספר מובהר, כי הזמנה זו אינה משם מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים, הח"מ אינם חייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר
או כל הצעה שהיא. לח"מ שמורה הזכות לנהל מו"מ או התמחרות בכל שלב שהוא עם מי מהמציעים ו/או לבקש הצעות נוספות
עפ"י שיקול דעתם והם רשאים שלא למכור בכלל את הנכס.
6. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המציע יישא בכל התשלומים ו/או ההוצאות ו/או תשלומי החובה החלים ו/או שיחולו בגין רכישת הדירה וזאת עפ"י כל דין. 
7. המכירה כפופה לאישור כבוד ביהמ"ש לענייני משפחה בקרית גת. 

לפרטים נוספים אודות הנכס ניתן לפנות 
- עדיאל מליץ , עו"ד 
רחוב הפלמ"ח 83 קומה א' באר שבע
טל: 08-6283008

- גולדברג יהונתן עו"ד
רחוב ז'בוטינסקי 16/22 בית גיל קרית מלאכי
טל: 08-8585566

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к גולדברג יהונתן, עו"ד из גולדברג ושות' | משרד עורכי דין ונוטריון по 08-8585566

דירה, קרית מלאכי, ז'בוטינסקי 31

каталог
  Предыдущий
Следующий 

Тип имущества דירה
Город קרית מלאכי
Адрес ז'בוטינסקי 31
последний день для размещения ставки Среда, 2.12.20, 18:00
блок 2407
участок 23
под-участок 19

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий