17.12.20 (локальном времени Вашего часового пояса)
Израиля
 רחוב צה"ל 4 (סי מול קומה 7) ת.ד 16049, אשדוד

- הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בנכס, דירת פנטהאוז חדישה ומשודרגת בת 5 חדרים בקומה 17,

281 מ"ר בנוי, ברחוב התפוז 13/65 אשדוד (תיק בית משפט לעינייני משפחה מס' 10700-07-19)  

- את ההצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב למשרד הח"מ במסירה אישית, ו לא יאוחר מיום 17/12/2020
- בצירוף המחאה בנקאית לפקודת "עורכי הדין חופני בר ששת ושירה קופמן"
הצעה שאליה לא תצורף המחאה בנקאית כנ"ל תיפסל.
- את הנכס ניתן לראות בתיאום טלפוני עם הח"מ.
- הנכס נמכר במצבו כמו שהוא (AS IS )
על המציע ובאחריותו הבלעדית לבדוק בעצמו את טיב הנכס,
מצבו הפיסי, התכנוני, המשפטי, הרישומי, שטחו, ייעודו, מיקומו, מצב הזכויות בו,
אפשרויות ניצולו, ההיתרים החלים לגביו וכל היבט אחר הנגוע לרכישת הנכס.
- הצעות בכתב לרכישת הנכס יש להגיש על גבי טופס הצעה בלתי חוזרת לרכישת הנכס. 
ובצירוף המחאה בנקאית, כאמור לעיל. הצעת המציע תהיה בלתי חוזרת.
המחאה הבנקאית תוחזר למציע שהצעתו לא נתקבלה. 
- את טופס ההצעה הבלתי חוזרת לרכישת הנכס ניתן לקבל במשרדי הח"מ.

לפרטים נוספים אודות הנכס ניתן לפנות:
- עו"ד שירה קופמן
רחוב האורגים 35, אשדוד
טלפון: 08-9330930
- עו"ד חופני בר ששת
רחוב צהל 4, אשדוד
טל: 08-8540088

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к חופני בר ששת, עו"ד из חופני בר ששת | משרד עורכי דין ונוטריון по 08-8540088

דירת פנטהאוז חדישה, 5 комнаты, אשדוד, רחוב התפוז 13/65

каталог
  Предыдущий
Следующий 

Тип имущества דירת פנטהאוז חדישה
Город אשדוד
Адрес רחוב התפוז 13/65
последний день для размещения ставки Четверг, 17.12.20, 18:00
блок 2815
участок 5
под-участок 65
комнаты 5
размер 281 м2
пол 17

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий