התמחרות אינטרנטית - מגרש למגורים מכונס נכסים
12.1.21 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' גיבורי ישראל 7 בית אדר (כניסה D קומה 2) אזה"ת פולג, נתניה

1. כונס הנכסים יהיה רשאי לערוך הליך התמחרות אינטרנטי, אשר ייעשה ממקום מושבו של המציע באמצעות האינטרנט.

המציע יקבל מראש שם משתמש וסיסמה ויוכל להציע את הצעותיו במהלך הליך ההתמחרות באמצעות טלפון נייד (אפליקציה) או באמצעות מחשב.

2. מציע שיחזור בו מהצעתו, בין לפני שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו התקבלה, או לא ישלים את הליך המכר, מכל סיבה שהיא,

יחולט העירבון שהפקיד ו/או עירבון אחר שיחליף אותו כפיצוי מוסכם, ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו.

אין בכך כדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד אחרים להם זכאי כונס הנכסים על פי דין ו/או הסכם.

3. המידע בהזמנה זו כללי ביותר ואין בו כדי להוות מצג כלשהו מצד כונס הנכסים בכל עניין הקשור לנכס, לרבות תיאורו, מצבו, שוויו או כדאיות רכישתו.

4. הנכס יימכר במצבו המשפטי והפיסי (As Is) ובמקומו (where is). על המתעניינים לבדוק בעצמם, על חשבונם ובאחריותם הבלעדית,

את הנכס וכל נתון רלוונטי לצורך הרכישה, ובכלל זה מצבו המשפטי, המיסויי, הפיסי, התכנוני, וכל ההיבטים האחרים הקשורים ו/או הנוגעים לנכס,

לרבות אפשרויות ניצולו, המגבלות והתנאים החלים עליו. יובהר, כי הצעת המציע תוגש אך ורק על סמך בדיקותיו הוא.

5. כונס הנכסים אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא שומר על זכותו לנהל מו"מ, בכל שלב של ההליך ובכל דרך,

עם המציעים כולם ו/או כל אחד לחוד ו/או כל גורם אחר, בין אם הגיש הצעה ובין אם לאו, ו/או לערוך התמחרות בין כל אלה ו/או חלק מהם

ו/או להאריך את התקופה לקבלת הצעות ו/או לבטל את ההזמנה להציע הצעות ו/או לפרסם הזמנה חוזרת – הכל כפי שימצא לנכון ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

6. מכירת הנכס כפופה לאישור הנושה המובטח וכן לאישור כבוד רשמת ההוצל"פ במסגרת תיק הוצל"פ מספר 529891-05-20 בלשכת חדרה.

7. הזמנה זו אינה מהווה מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים.

8. תנאי המכר, יהיו בהתאם להוראות הסכם המכר אותו ניתן יהיה לקבל במשרדי כונס הנכסים, ולא תתאפשר כל סטייה מהם,

אלא על פי שיקול דעתו הבלעדי של כונס הנכסים.

9. לא ישולמו דמי תיווך.


יונתן סונדרס, עו"ד – כונס הנכסים

רח' גיבורי ישראל 7, בית אדר,

כניסה D קומה 2, אזה"ת פולג, נתניה

טל: 09-8357555; פקס: 09-8858326

דוא"ל: office@saunders-adv.co.il

אתר אינטרנט: www.saunders-adv.co.il


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל לי זילברבוך, עו"ד מיונתן סונדרס חברת עורכי דין בטלפון 09-8357555

מגרש למגורים, ירוחם, רח' נחל הבשור

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס מגרש למגורים
ישוב ירוחם
שכונה נווה נוף
כתובת רח' נחל הבשור
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 20.12.20, 16:00
גוש 39645
חלקה 24
מגרש 722

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא