דירה בחיפה מעיזבון
31.12.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 מנחם בגין 37 בית רובינשטין, תל אביב

- הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה בת 2 חדרים

בקומה 2 הידועה כגוש 11028 חלקה 4 מרחוב הלל 14 בחיפה  

- על המציע ובאחריותו לבדוק את טיב הנכס,
לרבות מצבו הפיזי, המשפטי והתכנוני על כל הכרוך בכך,
ולרבות צווי הריסה ו/או בניה בחריגה מהיתר.
3. הצעות בכתב לרכישת מקרקעין, יוגשו עד ליום 31/12/2020
למשרדו של הח"מ על פי הנוסח המצוי במשרדי עורך הדין מנשה יהודה,
להצעה יש לצרף שיק בנקאי או ערבות בנקאית אוטונומית בגובה של 10% מגובה ההצעה.
4. השיק או המחאה בנקאית יחולטו כפיצוי מוסכם במקרה שהמציע.
אשר הצעתו נתקבלה יחזור בו מהצעתו ו/או לא ישלים הליך המכר ו/או לא יחתום על הסכם המכר. 
5. הנכס נמכר במצבו הפיסי, התכנוני והמשפטי הנוכחי (AS IS )
לכונס הנכסים אין כל ידיעה לגבי מצבו של הנכס,
והאחריות לבדיקתו בכל רשות שהיא ומכל בחינה שהיא, מוטלת על המציע בלבד.
6. להסרת ספק מובהר כי הזמנה זו אינה משום מכרז ועל מכירה זו לא חלים דיני מכרזים,
הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ו/או כל הצעה אחרת ושומר לעצמו
את הזכות לנהל מו"מ עם מציעים שונים או חלקם וכן לנהל התמחרות בין מציעים שונים
ו/או לבקש הצעות נוספות על פי שיקול דעתם,
ורשאי להאריך את מועד להגשת הצעות ואף שלא למכור בכלל את הנכס  
7. ביקורים בנכס יערכו בימים
1/12/2020 בשעות 16:00-17:00
08/12/2020 בשעות 16:00-17:00
8. הח"מ לא ישלם דמי תיווך  
9. מכירה זו כפופה לאישור של בית המשפט לעינייני משפחה בחיפה  

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד מנשה יהודה משה ממנשה יהודה משה | משרד עורכי דין בטלפון 03-5013399

דירה, 2 חדרים, חיפה, רחוב הלל 14

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב חיפה
שכונה הדר עליון
כתובת רחוב הלל 14
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 31.12.20, 17:00
גוש 11028
חלקה 4
חדרים 2
קומה 2

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא