31.12.20 (локальном времени Вашего часового пояса)
Израиля
 רחוב הארבעה 28, מגדלי חג'אג' בנין צפוני קומה 19, תל אביב

מוזמנות בזה הצעות לרכישת מלוא הזכויות בדירת מגורים (טריפלקס גג) הנמצאת , ברח' האורגים 18 בבת ים לה צמודים גג וחנייה,

הידועה כגוש 7120 , חלקה 77 תת חלקה 10 (להלן: "הנכס"). 

1. הנכס יימכר במצבו הנוכחי (AS IS) המציע אחראי באופן בלעדי ומוחלט לבדיקת מצבו התכנוני, הרישומי, המשפטי והפיזי של הנכס

בעצמו ואין במודעה זו או בכל חומר ו/או מידע שיימסר על ידי הח"מ או מי מטעמם כדי להוות מצג כלשהו. 

2. את הנכס ניתן לראות בתאום מראש עם הח"מ, בא כח הבעלים.

3 . ההצעות תוגשנה ע"ג טופס הצעת רכישה אשר ניתן לקבל בתיאום עם משרד הח"מ, במסירה אישית למשרד הח"מ,

עד ליום 31/12/2020 בשעה 13:00 

4. להצעה יש לצרף שיק בנקאי בגובה של 5% מסכום ההצעה לפקודת הח"מ, עו"ד אילן יששכר.

מציע שהצעתו תתקבל ויחזור בו מהצעתו או יסרב לחתום על הסכם המכר שיצורף מכל סיבה שהיא - ערבותו תחולט.

5 . הח"מ אינו כפוף לדיני המכרזים ורשאי לנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם בנפרד והוא אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר

או כל הצעה שהיא. וכן רשאי להאריך את התקופה להגשת הצעות ו/או לבטל המכירה, לפי שיקול דעתו ובלא הצורך בהנמקה.

הח"מ שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ בכל שלב שהוא, עם המציעים ו/או חלקם, ביחד ו/או לחוד ו/או לקיים התמחרות בין המציעים

או חלקם ו/או עם אחרים לרבות התמחרות חוזרת, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

6 . הח"מ לא ישלם דמי תיווך ו/או כל סכום הקשור ו/או נוגע לתיווך בעסקת המכר.

7. הזוכה, אשר יעמוד בתנאים לעיל, יחתום על הסכם המכר בהתאם לנוסח שנקבע על ידי ב"כ המוכרים.


לתשומת לבכם - מועד ביקור אחרון בנכס בתאריך 22.12 בשעה 18:00 - לא יתקיימו ביקורים נוספים


לפרטים נוספים:

אילן יששכר, עו"ד – ב"כ הבעלים

גולן, יששכר ושות' – עורכי דין

רח' הארבעה 28 , מגדל צפוני, קומה 19 , תל אביב

טלפון: 072-3322233 ; פקס: 072-2224873

Law@lawf.co.il


דירת מגורים (טריפלקס גג), בת ים, רחוב האורגים 18


Тип имущества דירת מגורים (טריפלקס גג)
Город בת ים
Адрес רחוב האורגים 18
последний день для размещения ставки Четверг, 31.12.20, 13:00
блок 7120
участок 77
под-участок 10
парковка יש

теги: