התמחרות אינטרנטית - חנות בטבריה
3.3.21
ישראל
 אילת 1 ת.ד 2390, טבריה

1. את החנות ( להלן: "הנכסים") ניתן לראות בתיאום עם כונסי הנכסים.

2. הצעות בכתב נקובות בשקלים לרכישת החנות יש להגיש עד ולא יאוחר מיום 10/02/2021 פיסית למשרדה של עוה"ד עדינה סיליס - גרוסי ברחוב גלעד 1, פרדס חנה – כרכור או למשרדה של עוה"ד רחל ממאן ברחוב אילת 1, בטבריה.

3. על המציע לצרף להצעתו שיק בנקאי ו/או ערבות בנקאית למימוש עפ"י דרישה ערוכים לפקודת עוה"ד עדינה סיליס-גרוסי ו/או עוה"ד רחל ממאן בשיעור של 10% מסכום ההצעה. הערבות ו/או השיק הבנקאי יחולטו במקרה שמציע שהצעתו נתקבלה יחזור בו מהצעתו.

4. כונסי הנכסים אינם אחראים למצבו של הנכסים, הזכויות בנכסים נמכרות As-is ובאחריות המציע לברר בעצמו ועל חשבונו את כל הפרטים הנוגעים לנכסים כולל מצבו הפיסי, המשפטי, התכנוני, אפשרויות הניצול שלו, חריגות בניה, חיובי מיסים, אגרות וכל ההוצאות אשר יחולו בקשר אליו, וכיוצא באלה.

5. דיני המכרזים אינם חלים על הזמנה זו וכונסי הנכסים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והם יהיו רשאים לנהל מו"מ עם כל אחד מהמציעים בנפרד ו/או במאוחד וכן עם אחרים, לרבות בדרך של התמחרות – והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי של כונסי הנכסים , וכן להקדים ו/או להאריך את המועד להגשת הצעות, והכל עפ"י שיקול דעתן הבלעדי של כונסי הנכסים.

6. כונסי הנכסים לא ישלמו תיווך.

7. הזכויות בנכס נמכרות בהליך של כינוס נכסים והמכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בטבריה.


רחל ממאן, עו"ד – כונסת נכסים                               עדינה סיליס, עו"ד – כונסת נכסים

רח' אילת 1 ת.ד 2390, טבריה                                רח' גלעד 1 , פרדס חנה -כרכור

טל': 04-6722966, פקס: 04-6722466                   טל. 04-6961030 ; פקס. 04-6961040

Adinasg.law@wall.com                       Rachelmaman1970@gmail.com


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רחל ממאן, עו"ד | עדינה סיליס, עו"ד מרחל ממאן ושות' | משרד עורכי דין וגישור בטלפון 04-6722966

חנות, טבריה, ברח' הגליל 12

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס חנות
ישוב טבריה
שכונה ב"בית מזרחי מול הגן"
כתובת ברח' הגליל 12
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 10.2.21
גוש 15134
חלקה 9

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא