3.12.20 (локальном времени Вашего часового пояса)
Израиля
 שדרות פל -ים 2, חלונות הסיטי, חיפה 33095

הזמנה להציע הצעו לרכישת הנכס כדקלמן:

דירת שני חדרים ברחוב עמל 30 א' בקריית אליעזר בחיפה, קומה רביעית מתוך 4 קומות. 

הצעות לרכישת הנכס הנ"ל מעיזבון המנוחה עדה גינת ז"ל, אפשר יהיה להגיש בכפוף לתנאים הבאים:

1. הנכס יימכר במצבו כפי שהוא (AS IS)

ועל המציע תחול האחריות לעריכת כל הבדיקות לרבות בדיקת המצב המשפטי,

הרישומי, הפיזי, התחזוקתיף התכנוני וכו'.

2. על המציע שהצעתו תתקבל, לחתום על הסכם מכר המותלה באישור ביהמ"ש המוסמך,

וכן לשאת בתשלום הוצאות המכירה כפי שיפורטו ע"י הח"מ.

3. ביקור בדירה יתקיים ביום 26/11/2020 בשעה 10:00

4. הצעות לרכישת הנכס יוגשו עד ל 03/12/2020,

בכתב במשרד הח"מ בצירוף המחאה של 10% מגובה ההצעה.

5. היה ומציע יחזור בו מהצעתו, מכל סיבה שהיא,

או יסרב לחתום על הסכם המכר, יחולט הפיקדון לטובת העיזבון.

6. הצעה זו אינה כפופה לדיני המכרזים, אין התחייבות של הח"מ או של מי מטעמו

למכור את הנכס ו/או לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

הח"מ שומר לעצמו את הזכות לערוך התחמרות בין המציעים ו/או לנהל מו"מ עם כל מציע בנפרד.

7. הסכם המכר פוף ומותנה באישור ביהמ"ש המוסמך בחיפה.

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к נסים מידן, עו״ד из נסים מידן | משרד עורכי דין по 0505385306

דירה, 2 комнаты, חיפה, רחוב עמל 30 א'

каталог
  Предыдущий
Следующий 

Тип имущества דירה
Город חיפה
соседство קריית אליעזר
Адрес רחוב עמל 30 א'
последний день для размещения ставки Четверг, 3.12.20, 16:00
комнаты 2
пол 4 из 4

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий