תאריך אחרון להציע הצעות - זכויות בנכס בתל אביב מהטכניון בנווה שאנן
3.1.21 (הזמן המקומי שלך)
ישראל

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל מקרית הטכניון

עורך מכרז פומבי מקוון מס' 201920070

למכירת זכויות בנכס ברחוב ליסין 14 פינת רחוב הלסינקי 22 בתל אביב 

1. מהות התקשרות

1.1 הטכניון מוכר נכס המצוי ברח' ליסין 14 פינת רחוב הלסינקי 22 בתל אביב, הידוע כגוש 6108

חלקה 89 תת חלקה 1 , בשטח רשום של 165 מ"ר, על כל הצמוד לו, וכן 82/727 חלקים בלתי

מסוימים ברכוש המשותף, הכל כפי מצבו IS AS ביום חתימת חוזה זה.

1.2 מכרז זה הינו מכרז פומבי מקוון, הכולל הליך התמחרות מקוון.

2. ביקור בנכס

 ניתן לבקר עצמאית בנכס בתאום עם המחזיק בנכס,

להלן פרטי ההתקשרות:  שירה/נעמה - 03-6951763, עפר - 052-3874951 

3. מסמכים חיוניים שיש לצרף להצעה

להצעה, יש לצרף את כל המסמכים, האישורים, התצהירים, ההתחייבויות כמפורט במכרז.

4. אופן עיון וקבלת מסמכי המכרז, טל' לבירורים

4.1. ניתן לעיין במסמכי המכרז החל מיום 23/11/2020

ועד למועד האחרון להגשת הצעות, באתר האינטרנט של הטכניון בקישור הזה 

/https://michrazim.technion.ac.il

4.2.  לבירורים ניתן לפנות לאשת הקשר במכרז, גב' נלי פקר 

טל: 04-8295129 מייל: .NellyP@technion.ac.il

5.סוג המכרז 

המכרז הינו מכרז פומבי מקוון, כמפורט לעיל.

6. ניהול מו"מ עם מציעים

6.1. הטכניון ינהל מכרז זה כמכרז ממוכן מתפתח לפי תקנה 35 לתקנות חובת המכרזים

(התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע-2010,באופן שבין מגישי ההצעות התקינות

יערך הליך תמחור ממוכן בהתאם לכללי התמחור כמפורט בנספח הליך התיחור הדינאמי,

וזאת למציעים שהצעותיהם יאושרו כתקינות ע"י ועדת המכרזים של הטכניון.

6.2. מבין ההצעות התקפות תיבחר ההצעה הגבוהה ביותר והכל בכפוף לאמור במסמכי המכרז.

7. המועד האחרון להגשת הצעות

 את ההצעה יש להגיש, בשפה העברית, לתיבת המכרזים בטכניון

בבניין צ'רצ'יל, קומה 1 ביום 03/01/2021 עד השעה 13:00

8. לנכס זה נקבע שווי התחלתי בסך 3,750,000 ( ₪ שלוש מיליון, שבע מאות וחמישים אלף שקלים חדשים

בלבד, לא כולל מע"מ). מציע המבקש להשתתף בתימחור הדינאמי רשאי להציע אך ורק סכום שווה או

גבוה לסכום הנקוב. ההצעה הגבוהה ביותר מבין ההצעות שיוגשו, תהווה סכום מינימאלי התחלתי

לצורך הליך התימחור הדינאמי. מציע אשר ינקוב בסכום נמוך יותר מהמינימום המוגדר (3.75 מליון ₪)

כהצעתו הראשונית, הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון בפני וועדת המכרזים.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל נלי פקר, עורכת מכרזים מהטכניון | מכון טכנולוגי לישראל | אגף רכש ומכרזים בטלפון 03-6951763

זכויות בנכס, תל אביב, רחוב ליסין 14 פינת רחוב הלסינקי 22

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס זכויות בנכס
ישוב תל אביב
כתובת רחוב ליסין 14 פינת רחוב הלסינקי 22
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 3.1.21, 13:00
גוש 6108
חלקה 89
תת חלקה 1
גודל 165 מ"ר
הערות בשטח רשום של 165 מ"ר, על כל הצמוד לו, וכן 82/727 חלקים בלתי
מסוימים ברכוש המשותף.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא