תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בטבריה מכונסי נכסים
31.12.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 אילת 1 ת.ד 2390, טבריה

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים

מוגשת בזאת הזמנה להגיש הצעות לרכישת זכויות של דירת מגורים המצויה ברחוב הרב קוק 6 דירה מס' 38,

הידועה כגוש: 15288 חלקה :124 תת חלקה 28 בעיר טבריה (להלן: "הדירה").

1. את הדירה ניתן לראות בתיאום עם כונסי הנכסים.

2. הצעות לרכישת הדירה יש להגיש עד ולא יאוחר מיום ה 31.12.2019 פיסית במשרדם של עוה"ד רחל ממאן ו/ או נתנאל אמויאל .

3. על המציע לצרף להצעתו שיק בנקאי ו/או ערבות בנקאית למימוש עפ"י דרישה ערוכים לפקודת עוה"ד נתנאל אמויאל ו/או עוה"ד רחל ממאן בשיעור של 10% מסכום ההצעה. הערבות ו/או השיק הבנקאי יחולטו במקרה שמציע שהצעתו נתקבלה יחזור בו מהצעתו.

4. כונסי הנכסים אינם אחראים למצבו של הנכס, הזכויות בנכס נמכרות As-is ובאחריות המציע לברר בעצמו ועל חשבונו את כל הפרטים

הנוגעים לנכס כולל מצבו הפיסי, המשפטי, התכנוני, אפשרויות הניצול שלו, חריגות בניה, חיובי מיסים, אגרות וכל ההוצאות אשר יחולו בקשר אליו, וכיוצא באלה.

5. דיני המכרזים אינם חלים על הזמנה זו וכונסי הנכסים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והם יהיו רשאים לנהל מו"מ עם כל אחד מהמציעים בנפרד ו/או במאוחד וכן עם אחרים, לרבות בדרך של התמחרות – והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי של כונסי הנכסים.

6. כונסי הנכסים לא ישלמו תיווך.

7. הזכויות בדירת המגורים נמכרות בהליך של כינוס נכסים והמכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בטבריה.


           רחל ממאן, עו"ד – כונסת נכסים                         נתנאל אמויאל , עו"ד – כונס נכסים

          רח' אילת 1 ת.ד 2390, טבריה                           רח אילת 1 ת.ד 3175 טבריה

          טל': 04-6722966, פקס: 04-6722466              נייד: 0507660196 פקס: 04-8408980


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רחל ממאן, עו"ד מרחל ממאן ושות' | משרד עורכי דין וגישור בטלפון 04-6722966

דירה, טבריה, רחוב הרב קוק 6 דירה 38

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב טבריה
כתובת רחוב הרב קוק 6 דירה 38
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 31.12.20
גוש 15288
חלקה 124
תת חלקה 28

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא