תאריך אחרון להציע הצעות - דירה "תפוסה" בבת ים מכונס נכסים
31.12.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 מגדל הכשרת הישוב - רח' ז'בוטינסקי 9, קומה 22 בני ברק

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכות הבעלות בדירת מגורים בעיר בת-ים כ"תפוסה" באופן שבני הזוג המתגוררים בדירה כיום

יהיו רשאים להמשיך ולהתגורר בדירה


1. תאור הדירה:

 דירת מגורים בקומה שלישית (מתוך 8) ברחוב הרצל 80, בעיר בת ים הידועה כגוש 7140 חלקה 276 תת חלקה 40. בבניין מותקנת מעלית

 שטח הדירה הרשום הנו 94 מ"ר והיא כוללת 3 חדרי שינה וסלון (להלן - המקרקעין או הדירה).

הדירה נמכרת כתפוסה באופן שבני הזוג המתגוררים בדירה כיום יהיו רשאים להמשיך ולהתגורר בדירה עד 120 שנים של בן הזוג שיאריך בימים הכל כאמור בחוזה המכר.

הקונה יהיה זכאי לכל זכות הנלווית ו/או הנובעת מן הבעלות בדירה ובמצבה כפי שהיא נמכרת לידיו, וחייב בכל חבות/חובה/מס/אגרה/היטל וכל חוב או חיוב על פי כל דין, החל על הבעלים של הדירה (להבדיל מחוב/חבות החלה על פי דין על המחזיק בדירה).

2. על המציע לבדוק את המצב המשפטי הפיזי והתכנוני של הדירה בכל רשות רלבנטית ושל תנאי החוזה והשלכותיו.

3. על כל מתעניין לחתום על מסמך תנאי השתתפות בהתמחרות. נוסח חוזה רכישה (להלן - חוזה הרכישה) עליו יידרש המציע לחתום ופרטים נוספים ניתן לקבל אצל עו"ד איציק זילברמן (בין השעות 14:00 - 10:00) במשרד עוה"ד ברוכשטיין, רייף, רוהר עו"ד, ז'בוטינסקי 9, בני ברק וזאת לאחר חתימת המתעניין על טופס תנאי ההשתתפות כאמור. (עלות מסמכי המכרז 236 ₪.)

4. לתיאום ביקור בדירה יש לפנות לעו"ד איציק זילברמן במשרד: ברוכשטיין, רייף, רוהר עו"ד מרחוב ז'בוטינסקי 9, בני ברק, טלפון: 03-5609455, פקס: 03-5609450 או באמצעות הדוא"ל - BruchsteinSecretary@bbwr.co.il.

5. הצעות יש להגיש לכונס הנכסים על גבי חוזה הרכישה (בצורף טופס תנאי ההשתתפות חתום) תוך 30 יום מפרסום מודעה זו ולא יאוחר מיום 31.12.2020.

להצעה יש לצרף שיק בנקאי / ערבות בנקאית כספית בלתי מותנית בתוקף לתקופה של 6 חודשים מיום הוצאתה ערוכה לטובת הח"מ - בסכום של 10% מגובה ההצעה, .

6. כונס הנכסים יחתום על חוזה המכר רק לאחר קבלת אישור רשם ההוצאה לפועל בתל אביב.

7. הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

8. הח"מ שומר את הזכות לנהל מו"מ בכל שלב שהוא עם כל המציעים ביחד או אחד או יותר מהם בנפרד ולקיים התמחרות בין המציעים באופן פומבי או אינטרנטי. הח"מ יהיה רשאי לפרסם הזמנות נוספות להציע הצעות לרכישת המקרקעין לפי שיקול דעתו.

9. המכירה כפופה לאישור רשם ההוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל בתל אביב, ולזכות הפדיון של החייבים בהתאם להחלטת רשם ההוצאה לפועל.

10. מציע שיחזור בו מהצעתו, תחולט ערבותו כפיצוי מוסכם.

 

  עו"ד ערן רייף, כונס הנכסים

  אצל ברוכשטיין, רייף, רוהר

  עורכי דין

  רחוב זבוטינסקי 9, בני ברק

  מגדל הכשרת הישוב (קומה 22)

  טל: 03-5609455 פקס: 03-5609450


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל איציק זילברמן, עו"ד מברוכשטיין, רייף, רוהר, ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 03-5609455

דירה תפוסה, 3 חדרים, בת ים, הרצל 80

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה תפוסה
ישוב בת ים
כתובת הרצל 80
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 31.12.20
גוש 7140
חלקה 276
תת חלקה 40
חדרים 3
גודל 94 מ"ר
קומה 3 מתוך 8
הערות הדירה נמכרת כתפוסה באופן שבני הזוג המתגוררים בדירה כיום יהיו רשאים להמשיך ולהתגורר בדירה עד 120 שנים של בן הזוג שיאריך בימים הכל כאמור בחוזה המכר.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא