התמחרות אינטרנטית - דירה בחולון מכונס נכסים
2.3.21

מוזמנות בזה הצעות לרכישת הזכויות בדירת מגורים בת 4 חד' (במקור 3),

ברח' השרון 4/10, חולון, הידועה כגוש 7169 חלקה 197, תת חלקה 12 (להלן: "הנכס").

הדירה בקומה 4 ללא מעלית.

1. הצעות לרכישת הנכס יש להגיש לח"מ בכתב בנוסח שבידי הח"מ,

בצרוף המחאה בנקאית בגובה 10% מסכום ההצעה לפקודת "עו"ד אילן אלטר טל כונס נכסים",

לא יאוחר מיום 23/2/21 שעה 13:00.

ההמחאה תוחזק בידי הח"מ עד 120 יום מיום המועד האחרון שנקבע להגשת הצעות לרבות מועדים שיוארכו.

ההמחאה הבנקאית תוגש לפירעון ותחולט במקרה שהמציע יחזור בו מהצעתו, או לא יסכים לחתום על החוזה שיערך ע"י הח"מ.

2. הזכויות תימכרנה כמות שהן (AS IS) ועל המציע מוטלת האחריות לבדוק

על חשבונו את כל הקשור בזכויות, לרבות מצב פיזי, משפטי ותכנוני.

הח"מ, בתוקף תפקידו, לא ישא באחריות כלשהי לאף לא אחד מן העניינים הנ"ל.

על המציעים ליתן הצעתם על סמך שיקול דעתם הבלעדי ובדיקתם העצמאית בלבד.

3. מינימום להציע הצעות 1,200,000 ש"ח.

4. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו ו/או על הצעות שתוגשנה לרבות ולא רק, הליך בחירת הזוכה.

5. אין הח"מ מתחייב לקבל ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת והוא

יהיה רשאי לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או אחרים ו/או לקיים התמחרות

בין המציעים ו/או להפסיק המכירה בכל שלב שהוא.

6. לבן הזוג זכות להשוות ההצעות אך ורק במהלך ההתמחרות.

7. הנכס נמכר בכינוס נכסים על פי צו ביה"ד הרבני הגדול בתיק מס' 1159793/5

וכפוף לאישורו.


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אילן אלטר טל, עו"ד ונוטריון מאילן אלטר טל | משרד עורך דין ונוטריון בטלפון 03-6099099

דירה, 4 חדרים, חולון, רחוב השרון 4/10

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס דירה
ישוב חולון
כתובת רחוב השרון 4/10
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 23.2.21, 13:00
גוש 7169
חלקה 197
תת חלקה 12
חדרים 4
גודל 67.95 מ"ר
קומה 4
מעלית אין

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu