17.12.20 (локальном времени Вашего часового пояса)
Израиля
 ח.מ שפירא 22,קומה א, חדר 102, אשדוד

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת דירת מגורים בת 4 חדרים, קומת קרקע ברחוב שדרות עוזיהו 18/17, אשדוד  

הידוע כגוש 2460 חלקה 73 תת חלקה 66

2 ניתן יהיה לראות את הדירה במועדים שניתן לבררם אצל הח"מ. 

3. את ההצעות רכישת הדירה יש להגיש למי מהח"מ בלבד ועד ליום 17/12/2020 בשעה 12:00 

בהצעה יש לפרט שם המציע, כתובתו מספר ת"ז או מספר ח.פ.

המחיר המוצע ותנאי תשלום.

4 לכל הצעה תצורף המחאה בנקאית ע"ס 5%

אשר תחולט ככל והמציע יחזור בו מהצעתוכפיצוי מוסכם ומוערך מראש. 

5. הפיקדון ישמש כבטוחה לחתימת חוזה המכר שינוסח ע"י כונסי הנכסים וייחתם על ידי המציע,

מציע שהצעתו נתקבלה, יחולט הפיקדון כחלק מהתמורה. 

הפיקדון יוחזר למציע עם קבלת החלטה על דחיית הצעתו.

6 הדירה תימכר כפי שהיא (AS IS ) ובאחריות המציע בלבד לבדוק

את המצב הפיסי של הדירה והזכויות המשפטיות המתייחסות אליה. 

7 כונסי הנכסים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר

או כל הצעה שהיא והם שומרים לעצמם את הזכות לנהל מו"מ לפי שיקול דעתם,

עם כל אחד מהמיעים ואף לערוך התמחרות בין המציעים בכל שלב שהוא ואף לחזור ולהזמין ולהציע הצעות. 

8 המכירה כפופה לאישור בית הדין הרבני באשדוד. 

פרטים נוספים אודות הנכס ניתן לפנות: 

- בן נפלא עו"ד

העצמאות 202/93 אשדוד

טל: 08-8668813

- כהן שרית עו"ד  

ח.מ שפירא 22, קומה א' חדר 102, אשדוד

טל: 077-5014508

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к שרית כהן, עו"ד из שרית כהן, עורכת דין по 077-5014508

דירה, 4 комнаты, אשדוד, רחוב שדרות עוזיהו 18/17


Тип имущества דירה
Город אשדוד
Адрес רחוב שדרות עוזיהו 18/17
последний день для размещения ставки Четверг, 17.12.20, 12:00
блок 2460
участок 73
под-участок 66
комнаты 4

теги: