29.12.20
Израиля
 אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס בקרני שומרון

1. הח"מ, בתור כונס נכסים לזכויות החייבים בנכס, בתיק הוצאה לפועל 535804-01-20 המתנהל בלשכת ההוצאה לפועל בתל-אביב (להלן: "תיק ההוצל"פ"),

מזמין בזה הצעות לרכישת זכויות חכירה מהוונת בנכס צמוד קרקע ברחוב האלון 40 דירה 2, גינות שומרון-קרני שומרון,

מגרש 2221 לפי תב"ע 117/8 (להלן: "הנכס"), (להלן: "הנכס").

2. הצעות לרכישת הנכס מבוקשות בהליך של מימוש משכון בתיק הוצאה לפועל 535804-01-20.

3. ניתן לקבל את מסמכי ההזמנה במשרד עו"ד אריה חגי, רח' אריאל שרון 4, מגדל השחר, קומה 14, גבעתיים, החל מיום 6/12/20 בשעות העבודה המקובלות או ע"י פניה לכתובת המייל שלמטה. או להוריד מהאתר.

4. הצעות יוגשו במשרד עו"ד אריה חגי במעטפה במסירה ידנית. יש לצרף להצעה המחאה בנקאית לפקודת עו"ד אריה חגי בשיעור 10% מסכום ההצעה. מציע אשר יחזור בו מהצעתו לאחר שיוכרז כזוכה, תחולט המחאתו.

5. המכירה תערך על פי הוראות רשם ההוצאה לפועל.

6. אין הח"מ אחראים לטיב הנכס, תאורו ותכונותיו והוא יימכר במצבו כפי שהינו (AS IS).

7. מציע אשר הצעתו תובא לאישור כב' רשם ההוצאה לפועל, יחתום על נוסח הסכם המכר המותנה שצורף למסמכי המכר, כתנאי להגשת הצעתו לאישור.

8. אין לראות הזמנה זו בגדר מכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה. אין הח"מ מתחייב לקבל הצעה כלשהי, והוא רשאי שלא למכור את הנכס כלל, או לנהל משא ומתן עם המציעים או חלקם, הכל על-פי שיקול דעת הח"מ והוראות רשם ההוצאה לפועל.

9. המבקש להשתתף בביקור יעביר בקשתו ופרטיו (לרבות שם, מס' ת.ז. כתובת מייל וטלפון נייד) בפקס למספר 073-2718088 או למייל הרשום מטה.

על המבקש לוודא טלפונית את דבר קבלת הפקס/המייל ואת רישומו ברשימת המשתתפים בביקור.

10. הצעות יוגשו עד ליום 28/12/2020 בשעה 14.00.

11. ההתמחרות תיערך באופן ממוחשב ביום 29/12/2020 בשעה 12:00 באתר בידספיריט בכתובת www.bidspirit.com לאחר הרשמה מראש.

        ______________

   

    אריה חגי, עו"ד

        כונס נכסים

רח' אריאל שרון 4, מגדל השחר, קומה 14, גבעתיים

טל': 03-6244406, פקס 073-2718088

דוא"ל: banks@hagai-law.com


За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к ריטה מעיין из אריה חגי עורכי דין по טל' 03-6244406, שלוחה 186

זכויות חכירה מהוונת בנכס צמוד קרקע, קרני שומרון, רחוב האלון 40 דירה 2Тип имущества זכויות חכירה מהוונת בנכס צמוד קרקע
Город קרני שומרון
соседство גינות שומרון
Адрес רחוב האלון 40 דירה 2
последний день для размещения ставки Понедельник, 28.12.20, 14:00
номер участка 2221 לפי תב"ע 117/8

теги: