от בן יעקב - שוימר - דולב משרד עורכי דין
15.12.20

1. בהתאם להחלטת כב' בית המשפט מוזמנות בזאת להציע הצעות

לרכישת זכויות בעלות בדירת מגורים בת 2.5 חדרים בקומה ראשונה ברחוב הפורצים 27/3  

חולון הידועה כגוש 7162 חלקה 85/3

2. על כל מציע לבדוק את כל הפרטים ואת מצבו המשפטי,

האדריכלי ההנדסי הפיזי והתכנוני המדויק והרלונטי לנכס זה על אחריותו ועל חשבונו בעירייה

ובוועדה המקומית לתכנון ובניה, הואיל והנכס נמכר במצבו "AS IS"

3. הצעות לרכישת הנכס ניתן להגיש למשרדו של הח"מ

בימים א-ה בין השעות 09:00- 17:00 וזאת עד ליום 15/12/2020

4. את ההצעות לרכישת הנכס יש להגיש באמצעות חתימה על חוזה,

ומסמכי הצעה אשר ניתן לקבל המשרד הח"מ.

5. את ההצעות יש להגיש בצירוף המחאה בנקאית בגובה 10%

מסכום ההצעה לפקודת כונס הנכסים "עו"ד חיים בן יעקב" 

6. ההצעה תפרט את שמו, מענו ומספר זהותו של המציע, או מספר ההתאגדות עם המציע הנו תאגיד. 

7. המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים,

והח"מ אינו חייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא,

והוא ראשי לנהל התמחרות בין המציעים או חלקם, לפי שיקול דעתו.

8. מציע שיזכה יישא בכל תשלום הכרוך בהעברת הזכויות בנכס. 

9. מציע שהצעתו תתקבל והוא יחזור בו מהצעתו, תחולט הערובה שהפיקד. 

לפרטים נוספים לרבות תיאום סיור בנכס,

ניתן לפנות אל עו"ד ברוך שכנאי ממשרד כונס הנכסים עוה"ד חיים בן יעקב

בכתובת מייל:  baruch@bsdlaw.co.il

Далее
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к חיים בן יעקב עו"ד из בן יעקב - שוימר - דולב משרד עורכי דין по 03-6127711

דירת גן, 2.5 комнаты, חולון, רחוב הפורצים 27/3 חולון

каталог
  Предыдущий
Следующий 

Комиссия аукционного дома: Далее

Тип имущества דירת גן
Город חולון
Адрес רחוב הפורצים 27/3 חולון
последний день для размещения ставки Вторник, 15.12.20, 17:00
блок 7162
участок 85
под-участок 3
комнаты 2.5
пол 1

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий