27.12.20 (локальном времени Вашего часового пояса)
Израиля

הח"מ בתוקף תפקידם ככונסי נכסים המומונים על מכירת הנכס מתכבדים בזאת להזמין את הציבור להציע הצעות לרכישת זכויות חברת סופר חורי מבנים בע"מ במקרקעין בנתיבות הידועים כגוש 39583 חלקה 43 מגרש 201 והכוללים מבנה תחנת דלק, מבנה מסחרי ומגרש וכן זכויות בניה נוספות בלתי מנוצלות, אשר אין התחייבות כי ניתן לנצלן.

- את מסמכי ההצעה הכוללים את תנאי וטופס ההצעה עותק של הסכם המכר וחוות דעת שמאית

ביחס לנכס (כוללת רק את החלקים התיאוריים של המקרקעין ללא ציון הערכת השווי)

ניתן יהיה לקבל במשרדי הכונסים בכתובת המופיעות מטה. 

- הצעות לרכישת הנכס יש להגיש למשרדי אחד מן הכונסים בכתובת המופיעות מטה,

על גבי טופס ההצעה עד ליום 27/12/2020

ההצעה תהא נקובה בשקלים חדשים וצמודה למדד המחירים לצרכן.

- להצעה תצורף המחאה בנקאית, על סך של 10% מגובה ההצעה.

סכום המחאה הבנקאית כאמור יחולט אם יחזור בו מהצעתו,

מכל סיבה שהיא בין לפני שנדונה הצעתו ובין לאחר קיבולה

וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש, מבלי לפגוע בכל זכות העומדת לח"מ על פי כל דין.

לצפיה במודעה בשלמותה הכנסו לקישור הזה >>


לפרטים נוספים ניתן לפנות לכונסים:

- ישי מאירסדרוף, עו"ד

פרידמן, יונגר ושות' עורכי דין

Yshaym@fylaw.co.il

כתובת: דרך מנחם בגין 144 א', תל אביב

(מגדל מידטאון, קומה 38)

טל: 03-6114977


- יעקב שפינגלמן, עו"ד  

יעקב שפיגלמן ושות' עורכי דין

litalc@sp-law.co.il ליטל כהן

כתובת: דרך ז'בוטינסקי 7, רמת גן

(מגדל אביב, קומה 54)

טל: 03-6114141חברת סופר חורי מבנים בע"מ במקרקעין, נתיבות

каталог
  Предыдущий
Следующий 

Тип имущества חברת סופר חורי מבנים בע"מ במקרקעין
Город נתיבות
последний день для размещения ставки Воскресенье, 20.12.20, 16:00
блок 39583
участок 43
номер участка 201
Примечания זכויות במקרקעין הכוללים שטח תחנת דלק ומסחר צמוד ל"מרכז סמילו"

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий