20.12.20 (локальном времени Вашего часового пояса)
Израиля
 רחוב יגאל אלון 65, מגדלי טויוטה - תל אביב, 6744316

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת מבנה המצוי ברחוב אחווה 13 בשכונת "נווה צדק" בתל אביב, וידוע כחלקה 42 בגוש 6926,

הכולל שטח בנוי בגודל 225 מ"ר, ומרפסות בגודל 45 מ"ר 

2. המידע הנמסר בהזמנה זו או כל מידע אחר שיימסר על ידי החתומים מטה ו/או מי מטעמם, לא נועד להוות מצג לגבי כל עניין הקשור

לנכס ו/או לשוויו ו/או לכדאיות רכישתו.

3. הנכס יימכר במצב הפיסי, התכנוני והמשפטי הנוכחי "AS IS". לחתומים מטה אין כל ידיעה לגבי מצבו של הנכס, חוקיותו,

שטחו וכיוצא באלה והאחריות הבלעדית לבדיקת מלוא הפרטים בכל רשות ו/או גוף שהם ומכל בחינה שהיא, מוטלת על המציעים בלבד.  

4. ביקור בנכס ייערך בתיאום מראש (בין היתר, לנוכח המגבלות הקיימות בשל התפרצות נגיף הקורונה בישראל)

מול משרד עו"ד דוד שוב בטלפון 03-6045252.

5. את ההצעות יש להגיש בכתב עד יום 20/12/2020 בשעה 17:00, במשרד עו"ד דוד שוב, בכתובת הח"מ. 

6. מובהר כי לא ישולמו דמי תיווך בקשר עם רכישת הנכס.

7. על כל מציע לצרף להצעתו שיק בנקאי, או ערבות בנקאית, בתוקף ל-6 חודשים לפחות, לפקודת עו"ד דוד שוב ו/או עו"ד בועז נוה,

על סך 5% מההצעה. השיק הבנקאי או הערבות הבנקאית ייגבו ו/או יחולטו על ידי החתומים מטה, כפיצוי מוסכם ומוערך מראש

אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או שיפר את תנאי הצעתו.

8. מובהר, כי הזמנה זו אינה מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים. הח"מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה כלשהיא.

לח"מ שמורה הזכות לנהל מו"מ ו/או התמחרות, בכל שלב שהוא, עם מי מהמציעים ו/או לבקש הצעות נוספות, על פי שיקול דעתם,

ולמציעים לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך, וה"מ רשאים שלא למכור כלל את הנכס.


לפרטים נוספים אודות הנכס, ניתן לפנות:

- דוד שוב, עו"ד

רחוב יגאל אלון 65 ת"א

טל: 03-6045252


- בועז נוה, עו"ד

רחוב אריה שנקר 14 הרצליה

טל: 09-9712600

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к עו"ד דוד שוב из דוד שוב | משרד עורכי דין по 03-6045252

זכויות בנכס, תל אביב, רחוב אחווה 13

каталог
  Предыдущий
Следующий 

Тип имущества זכויות בנכס
Город תל אביב
соседство נווה צדק
Адрес רחוב אחווה 13
последний день для размещения ставки Воскресенье, 20.12.20, 17:00
блок 6926
участок 42
балконы 1
Примечания הנכס כולל שטח בנוי בגודל 225 מ"ר, ומרפסות בגודל 45 מ"ר

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий