דירת מגורים בראשון לציון מנאמן
7.1.21 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 דרך העצמאות 9, חיפה | רחוב ברקוביץ 4, תל אביב
רכישת זכויות בעלות בנכס מקרקעין  
הנכס הידוע כגוש 5748 חלקה 2, בת 4 חדרים בקומה 2
במבנה מגורים בן 14 קומות ברחוב נחשול 36 בראשון לציון.
- הנכס יימכר במצבו הקיים כפי שהוא (AS IS)
על המציע ובאחריותו לבדוק את טיב הנכס, מצבו התכנוני הרישומי, המשפט והפיסי, אפשרויות ניצלו,
הזכויות בנכס וכל יתר המגבלות והתנאים החלים על הנכס, לרבות
אך לא רק תוכניות המתאר החלות עליו.
בנוסף על המציע ובאחריותולבדוק את המצב המשפטי של הזכויות
בנכס לאחר וכתוצאה מהמכירה בגין המכירה לא ישלם מנהל העיזבון דמי תיווך ו/או עמלה כלשהי. 
- המציע ישא בכל המיסים ההיטלים האגרות, וכל תשלום חובה אחר החל ו/או שיחול בגין רכישת הנכס.
המציע יטפלו ישא בעצמו בכל תשלום הכרוך בהעברת הזכויות. 
- את ההצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב למשרד של הח"מ
עד ולא יאוחר מיום 07/01/2021 בשעה 16:00 כשהן נקובות בשקלים חדשים. 
- להצעות יש לצרף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת הח"מ,
על סך השווה ל- 10% מסכום ההצעה תוקף הערבות יהיה עד ליום 31/08/2021,
- המחאה או הערבות יחולטו במקרה שמציע שהצעתו אושרה יחזור בו,
מהצעתו ו/או לא יעמוד בהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם מכר מיד עם קבלת הצעתו.
- פרטים נוספים נוספים אודות הנכס והעתק מחוות דעת שמאי (ללא סכום),
ניתן לקבל בפנייה לגב' שיר ורשבסקי ממשרד נאמן לנכסי החייב:
במייל: office@nahmias-law.com

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שיר וורקובסקי ממנור נחמיאס | משרד עורכי דין בטלפון 072-2500027

דירת מגורים, 4 חדרים, ראשון לציון, רחוב נחשול 36

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירת מגורים
ישוב ראשון לציון
כתובת רחוב נחשול 36
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 7.1.21, 16:00
גוש 5748
חלקה 2
חדרים 4
קומה 2 מתוך 14

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא