דירת מגורים באור יהודה מעיזבון
15.1.21 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 לינקולן 20, תל אביב (בית רובינשטיין)
- הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בנכס מקרקעין שהנו
 - דירת מגורים בגודל 110 מ"ר ברחוב בן פורת באור יהודה,
והידוע כתת חלקה 14 חלקה 21 בגוש 7214  
- הצעות בכתב לרכישת בנכס, נקובות בסכום בשקלים,
יש להגיש עד ליום 15/01/21 בשעה 16:00  
במעטפה סגורה, בצירוף ערבות בנקאית אוטונומית
בגובה 10% מההצעה בתוקף ל -30 יום, במשרד עו"ד רמי זיאזי- מנהל עיזבון
ו/או במשרדי אבי ענתבי מנהל עיזבון, לפי הפרטים המפורטים מטה.
- נוסח הסכם מכר ניתן לקבל במשרד עו"ד ביאזי ו/או ענתבי. 
- הסכם המכר מותנה באישור של בית המשפט לענייני משפחה וביה"ד הרבני 
- מציע שיחזור בו מהצעתו, בין לפי שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו התקבלה,
ערבותו הבנקאית תחולט. מציע שהצעתו לא התקבלה באופן סופי, תוחזר לו ערבותו. 
המציע נותן בזאת את הסכמתו כי סכום הערבות ישמש כמקדמה על חשבון התמורה אם הצעתו תתקבל.
לפרטים נוספים אודות הנכס ניתן לפנות
- רמי ביאזי, עו"ד  
מנהל עזבון
מרחוב בלוך 2, תל אביב
טל: 03-5233366
- אבי ענתבי, עו"ד  
מנהל עיזבון
מרחוב לינקולן 20 תל אביב
טל: 03-5612287

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אבי ענתבי, עו"ד מענתבי | משרד עורכי דין בטלפון 03-5612287

דירת מגורים, אור יהודה, רחוב בן פורת 64 א'

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירת מגורים
ישוב אור יהודה
כתובת רחוב בן פורת 64 א'
מועד אחרון להגשת הצעות יום שישי, 15.1.21, 16:00
גוש 7214
חלקה 21
תת חלקה 14
גודל 110 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא