התמחרות אינטרנטית - חלקת מקרקעין בפרדס חנה - כרכור מכונס נכסים
1.3.21
ישראל
 רחוב ראול וולנברג 18, תל אביב

  הזמנה להציע הצעות לרכישת חלקת מקרקעין בפרדס חנה - כרכור 

1. ניתנת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות הבעלות בחלקת מקרקעין הידועה כגוש 10108, חלקה 33, בשטח רשום של 602 מ"ר (להלן: "הנכס").

2. הנכס מצוי בשטחי המועצה האזורית פרדס חנה - כרכור.

3. הנכס יימכר במצבו הפיזי, התכנוני, הרישומי והמשפטי כפי שהוא, לרבות כל הבנוי והנטוע עליו במועד מכירתו (AS IS, WHERE IS).

4. יובהר בזאת כי האחריות לבדיקת כל הנתונים העובדתיים ו/או לבדיקת ובחינת הזכויות בנכס ו/או לבדיקת מצבו הפיזי (לרבות מדידה), התכנוני, הרישומי והמשפטי של הנכס, ייעודו, אפשרויות השימוש והניצול שלו ומצב רישום הזכויות לגביו ברשויות השונות ו/או לבדיקת דרישות ותנאי כל הרשויות הרלוונטיות בקשר עם הנכס, מוטלת על המציע בלבד, על חשבונו ואחריותו.

5. טופס הצעה, עותק משמאות הנכס (ללא ציון שווי) ונוסח הסכם המכר ניתן לקבל באמצעות פניה למר דור רוזנפלד ממשרדו של הח"מ, בכתובת הדוא"ל: .Dorr@apm.law

6. הצעה לרכישת הנכס תוגש לכונס הנכסים על גבי טופס ההצעה, עד ליום 25.02.21 בשעה 12:00 בצירוף שיק בנקאי בשווי 10% מגובה ההצעה,

ערוך לפקודת "עו"ד ארז חבר, כונס נכסים" (להלן: "הערובה").

7. ההצעה תפרט את שמו, מענו ומספר זהותו של המציע, או מספר ההתאגדות אם המציע הנו תאגיד.

8. התמחרות אינטרנטית תיערך ביום 28.02.21 בשעה 13:30 באמצעות אתר האינטרנט "בידספיריט". ניתן להשתתף בהתמחרות באמצעות טלפון נייד/מחשב אישי/הגעה פיסית למשרד הח"מ.

9. כונס הנכסים אינו כפוף לדיני המכרזים ואין הוא מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי, ויהיה רשאי לנהל מו"מ עם המציעים או עם חלק מהם ו/או לקיים התמחרות לפי שיקול דעתו ו/או לבטל את ההזמנה. כמו כן, כונס הנכסים רשאי לדחות ו/או להאריך את מועד קבלת ההצעות לרכישה ו/או לקיים התמחרות חוזרת ו/או לשנות את תנאי ההזמנה, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

10. מציע שהצעתו תתקבל יידרש לחתום על הסכם המכר בנוסח המצוי במשרד כונס הנכסים, הח"מ.

11. מציע שהצעתו תתקבל והוא יחזור בו לאחר מכן מהצעתו, תחולט הערובה שהפקיד.

12. מציע שיזכה יישא בכל תשלום הכרוך בהעברת הזכויות בנכס.

13. כונס הנכסים לא ישלם דמי תיווך.

14. המכירה כפופה לאישור כבוד בית משפט השלום בחדרה (ת.א 12277-09-18).

עו"ד ארז חבר, כונס נכסים

עמית, פולק, מטלון ושות'

ראול ולנברג 18 (בניין D), תל אביב

טל: 03-5689000; פקס: 03-5689001


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל דור רוזנפלד, ממחה מעמית, פולק, מטלון ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 03-5689000

לרכישת זכויות הבעלות בחלקת מקרקעין, פרדס חנה - כרכור

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס לרכישת זכויות הבעלות בחלקת מקרקעין
ישוב פרדס חנה - כרכור
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 25.2.21, 12:00
גוש 10108
חלקה 33
גודל 602 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא