התמחרות אינטרנטית - דירה ברמלה מנאמנת
18.7.21

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס ברח' השלום 3/6, ברמלה

הח"מ, בתפקידה כנאמנת על נכסי החייב, מזמינה בזה להציע הצעות לרכישת דירה ברח' השלום 3/6 רמלה, הידועה כגוש 5808 חלקה 4 תת חלקה 6 (להלן: "הנכס").

1. המכירה תתבצע במסגרת הליכי חדלות פירעון וכפופה לדינים החלים על מכירה שכזו, לרבות הצורך באישור בית מפשט השלום בבאר שבע לחוזה המכר.

2. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים, והיא אינה יוצרת כל מחויבות ו/או אחריות ו/או מצג כלשהם מצד הח"מ.

3. הנכס יימכר כפנוי ובמצבו כפי שהוא, כשהוא נקי מכל משכנתא, שעבוד, עיקול וזכות צד ג'.

4. על המציע האחריות לבדוק באמצעותו ו/או באמצעות מומחים מטעמו ועל חשבונו את הנכס לבדיקת זכויות המוכר בנכס ו/או בדיקת הנכס עצמו, כמו גם מצבו הפיסי ו/או המשפטי, ו/או אפשרויות השימוש בו ו/או ניצולו ו/או שוויו ו/או ייעודו ו/או מצבו בתכנוני בוועדה המקומית ו/או בעירייה ו/או בכל רשות תכנונית ו/או רשות רלוונטית מוסמכת אחרת, מוטלת על המציע/ה בלבד ועל חשבונו/ה.

5. על המציע האחריות הבלעדית לבדוק בעצמו ו/או באמצעות מומחים בטעמו ועל חשבונו את הנכס, ו/או טיבו, ו/או זכויות המוכר, ו/או מצבו הפיסי, ו/או המשפטי, ו/או מצבו מצב התכנוני חיובי המיסים, ו/או אגרות, ו/או מצב רישום הזכויות וכו', בכל רשות תכנונית ו/או רישומית ו/או רלבנטית אחרת. ניתן לקבל פרטים אודות הנכס לרבות תיק למתעניין הכולל את מסמכי המכר בתיאום עם הח"מ.

6. על המציע לחתום על טופס הצעה ועל חוזה מכר בנוסח שהוכן מראש במשרדים של הח"מ.

7. מחיר מינימום להגיש הצעה ולהשתתף בהתמחרות הינו 700,000 ₪.

8. מובהר כי תנאי התשלום נקבעו מראש והם מפורטים בטופס הצעה ובחוזה המכר.

9. את ההצעות יש להגיש במשרדה של הח"מ לא יאוחר מיום 15/07/2021 בשעה 15:00.

10. הח"מ רשאית בין היתר לבחור כל הצעה שהיא או לא לבחור אף אחת מההצעות. הח"מ אף איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לבקש ולקבל הצעות נוספות בכל מועד, ללא צורך במתן הנמקה. כן יהיה הח"מ רשאית בין היתר לנהל מו"מ ו/או התמחרות אחת ו/או יותר, לרבות התמחרות אינטרנטית עם המציעים/ות ו/או חלקם/ן לפי שיקול דעתה, בכל שלב ו/או דרך שימצא לנכות.

11. לכל הצעה תצורף המחאה בנקאית לפקודת הכונס הרשמי, בשיעור של 10% מסכום הכולל של ההצעה.

12. הבטוחה תוחזר למציע אם תיפסל או תידחה הצעתו המועד שתקבע הח"מ ובסכומה הנומינאלי.

13. אם תתקבל הצעת המציע, תהיה הח"מ רשאית לפי בחירתה לממש את סכום הבטוחה, ובמקרה כזה תיחשב הבטוחה שמומשה תשלום ראשון על חשבון התמורה בגין רכישת הנכס.

14. הח"מ תהיה רשאית לממש ו/או לחלט את הבטוחה כולה או חלקה לפי שיקול דעתה במידה שהמציע יחזור בו מהצעתו בכל מועד, בין אם לפני שהצעתו התקבלה ובין אם לאחר מכן, ו/או במידה שהמציע כמי שזכה לא ישלם את תמורת המכר עפ"י הצעתו. סכום זה יהווה פיצוי מוסכם מראש.

15. הח"מ רשאית לדחות את המועד האחרון לקבלת הצעות או לעשות שינויים בתנאי הליך המכירה ו/או לבטל את הליך הזמנה בטרם החתימה על הסכם המכר והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל דרך שתמצא לנכון.


עו"ד מורן רוזנפלד, בתפקידה כנאמנת על נכסי החייב

רח' דרך השלום 4/6, רמלה

טל: 08-8506257, פקס: 08-8507247

דוא"ל: moran@ros.co.il


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מורן רוזנפלד, עו"ד מעורכת דין מורן רוזנפלד – נאמנת בהליכי חדלות פירעון בטלפון 08-8506257

דירה, רמלה, ברח' השלום 3/6

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב רמלה
כתובת ברח' השלום 3/6
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 15.7.21, 15:00
גוש 5808
חלקה 4
תת חלקה 6

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא