התמחרות אינטרנטית - זכויות במקרקעין בחנות בפתח תקווה מכונס נכסים
7.2.21
ישראל
 רחוב: אחוזת בית 3, ת"א 6514302
התמחרות אינטרנטית לרכישת זכויות בחנות ברחוב שטמפפר 30 בפתח תקווה  הידועים כגוש 6378 חלקה 33/3
- הזכויות הנמכרות הן זכויות בעלות במקרקעין בשטח רשום 28.69 מ"ר המהווים חנות בקומת קרקע של מרכז מסחרי בבית משותף שיעודה למסחר.
- הזכויות במקרקעין יימכרו במצבן הפיזי והמשפטי כפי שהן (AS IS WHERE IS)
- טופס הצעה לצורך הגשת הצעה לרכישת הזכויות במקרקעין ניתן לקבל במשרדי הח"מ
- הצעות לרכישת הזכויות במקרקעין יש להגיש לכונס הנכסים, הח"מ אך ורק באמצעות טופס הצעה חתום ע"י המציע ובצירוף הסכם מכר חתום,
וזאת עד לא יאוחר מיום 25/01/2021 בשעה 15:00
- בצירוף שיק בנקאי /ערבות בנקאית אוטונומית בתוקף עד ליום 30/03/2021 בסך של 10% מגובה ההצעה, ערוך לפקודת: עו"ד עמי סביר - כונס נכסים.
- בהצעתו בכתב יפרט המציע/ה על גבי טופס ההצעה את פרטיו האישיים ואת סכום המוצע עבור הזכויות במקרקעין.
ההצעה תהיה בלתי מסויגת ובלתי מותנית וללא כל שינויים או תוספות .
- בנוסף נדרש המציע לחתום על הסכם המכר ללא ביצוע שינויים כלשהם,
וכן למלא את סכום התמורה המוצע על ידו על גבי הסכם המכר.
לקבלת טופס הצעה והסכם מכר ניתן לפנות למזכירות משרד הח"מ או להורידה מהאתר.

עוה"ד עמי סביר 
אחוזת בית 3, תל אביב
בטלפון 03-5173210
מייל: office@amisavir.co.il
- ניתן לסייר באופן עצמאי במקרקעין

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עמי סביר, עו"ד, נוטריון ומגשר ממשרד עורכי דין עמי סביר ושות' בטלפון 03-5173210

חנות, פתח תקווה, רחוב שטמפפר 30

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס חנות
ישוב פתח תקווה
כתובת רחוב שטמפפר 30
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 25.1.21, 15:00
גוש 6378
חלקה 33
תת חלקה 3
גודל 28.69 מ"ר
הערות זכויות בעלות במקרקעין, המהווים חנות בקומת קרקע של מרכז מסחרי בבית משותף שיעודה למסחר.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא