תאריך אחרון לציע הצעות - נכסי מקרקעין בבאר שבע - ממנהל מיוחד
25.2.21
ישראל
 האבות 58, באר שבע 8421114

בס"ד

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכסי מקרקעין בבאר שבע

• מוזמנות בזה הצעות לרכישת 2 בניינים, בני שתי קומות כל אחד, הצמודים ע"י קיר משותף ביניהם

• כתובת: רחוב הרצל 6 והרצל 4 בבאר שבע הידועים הנכס הראשון כגוש 38033 חלקה 150 הנכס השני כגוש 38033 חלקה 149 ,

ורשומים בלשכת רישום מקרקעין בבאר שבע

• הנכסים יימכרו במסגרת תפקידו של הח"מ כמנהל המיוחד.

• הנכסים יימסרו במצבם הנוכחי (AS IS)

• על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו הבלעדית את מצבם התכנוני, המשפטי והפיזי של הנכסים.

אין המוכרים ו/או מי מטעמם אחראים ו/או מציגים מצג כלשהו בנוגע למצבם הפיזי ו/או התכנוני ו/או המשפטי של הנכסים.

לקבלת פרטים יש לפנות למנהל המיוחד, עו"ד יואל נעים:

טל:08-6281181 . רח' האבות 58 באר שבע

הצעות רכישה יש להגיש עד ליום 25/2/2021 עד השעה 17:00 במשרד הח"מ, על גבי טופס הצעה אותו ניתן לקבל במשרד המנהל המיוחד

ו/או באמצעות חברת בידספיריט, בכפוף להפקדת ערובה כדלהלן.

• על כל מציע לצרף שייק בנקאי בשווי 10% מסכום הצעתו, כערובה, אשר תחולט אם לא יממש הזוכה את הצעתו

מחיר המינימום 4,500,000 ₪ ( ארבעה מליון וחמש מאות אלף ₪). לא תתקבלנה הצעות מתחת למחיר המינימום לעיל.

• במקרה בו מציע שיזכה לא ישלים את סכום הצעתו, או את הליך המכר, תחולט הערובה.

• על גבי ההצעה יש לרשום את פרטיו האישים של המציע ואת פרטי ההתקשרות עמו.

• המנהל המיוחד אינו כפוף לדיני מכרזים ו/או "מעין מכרזים " , ואינו מחויב למכור את הנכסים לבעל ההצעה הגבוהה ביותר או בכלל.

המנהל המיוחד שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לנהל תחרות בין המציעים או חלקם במועדים שייקבעו על-ידו.

• מציע שהצעתו תתקבל יחתום על הסכם בנוסח המצוי במשרד הח"מ.

• בעל הנכס רשאי בכל עת לחזור בו מהצעתו.

• המוכרים ו/או המנהל המיוחד לא ישלמו דמי תיווך. הצדדים רשאים לנהל משא ומתן עם המציעים ו/או חלקם בנפרד.

ביקור בנכסים יעשה בתיאום עם עו"ד יואל נעים (המנהל המיוחד כנ"ל) בימים:

10/1/2021בשעות 13:00-15:00

14/1/2021 בשעות 12:00-14:00

21/1/2021 בשעות 10:00-12:00 


לפרטים: עו"ד יואל נעים

רחוב האבות 58 באר שבע

טל. 08-6281181


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד יואל נעים מיואל נעים משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 086281181

2 בניינים בני 2 קומות כל אחד הצמודים ע"י קיר משותף, באר שבע, רחוב הרצל 6 והרצל 4

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס 2 בניינים בני 2 קומות כל אחד הצמודים ע"י קיר משותף
ישוב באר שבע
כתובת רחוב הרצל 6 והרצל 4
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 25.2.21, 17:00
גוש 38033
חלקה 150, 149

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא