תאריך אחרון להציע ההצעות -דירת מגורים בכוכב הצפון תל אביב מב"כ
4.3.21
ישראל
 רחוב סמילנסקי 15, נתניה 4243112

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים בכוכב הצפון תל אביב 

הציבור מוזמן בזה להציע הצעות לרכישת מלוא הזכויות בדירת מגורים בת 4 חדרים ברחוב מאיר יערי 28, תל אביב (הדירה כוללת 2 חניות ומחסן)

(להלן – הממכר/הדירה). הדירה מושכרת בשכירות חופשית עד ליום 14.6.22. 


הערות כלליות


1. על המציע לבדוק בעצמו את מצבו התכנוני, הפיזי, והמשפטי של הממכר אשר יימכר במצבו הנוכחי כפי שהוא (AS IS), הכול בהתאם להוראות חוזה הרכישה והנספחים לו.

2. אין באמור לעיל משום מצג כלשהו של הח"מ, ב"כ בעלי הממכר/הדירה, והאחריות לבירור המצב המשפטי, התכנוני והפיזי של הזכויות בממכר על המציע בלבד.

3. חוזה הרכישה עליו יידרש המציע לחתום (להלן – חוזה הרכישה), וטופס הצעה, ניתן לקבל ממשרד הח"מ. לבירורים יש לפנות לאסתר, רחל -

במשרד עוה"ד ונוטריון אֵמֶה-חביב טנג'י.  

4. מובהר כי כל מידע הניתן למציעים אודות הממכר ניתן לצרכי נוחיות בלבד. הח"מ אינו אחראי אחריות כלשהי לגבי תיאור הממכר ו/או לגבי מצבו ו/או באשר לזכויות בו ו/או אפשרויות הניצול שלו ו/או לחיובי המיסים בקשר עימו ו/או האגרות ו/או כל ההוצאות אשר יחולו בקשר אליו ו/או למידע הכלול במסמכי ההזמנה להציע הצעות.

מסמכי ההצעה, לרבות חוזה הרכישה אינם מהווים הסכמה מטעם הח"מ או התחייבותם למכירת הממכר או התחייבות כל שהיא.

5. הצעות יש להגיש למשרד הח"מ, אך ורק בדרך של חתימה על טופס ההצעה, עד ולא יאוחר מיום 4.3.2021 בשעה 17:00.

לטופס הצעה החתום על ידי המציע יצורף שיק בנקאי/ערבות בנקאית כספית בלתי מותנית ערוכה לטובת משרד הח"מ בסכום של 10 אחוזים מגובה ההצעה,

לתקופה של 4 חודשים מיום הוצאתה (להלן – הפיקדון).

6. הפיקדון יחולט במקרה והמציע יחזור בו מהצעתו, כפיצוי מוסכם.

7. הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

8. הח"מ שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ בכל שלב עם כל המציעים יחד או אחד או יותר מהם בנפרד ולקיים תחרות ו/או התמחרות בין המציעים ואינו חייב לקבל הצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי ודיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו. הח"מ יהיה רשאי לבטל ו/או להאריך את התקופה לקבלת הצעות וכן לפרסם הזמנות חוזרות נוספות להציע הצעות לרכישת הממכר לפי שק"ד הח"מ.

9. פרטים נוספים ומועדים לביקור בממכר יהיו בתיאום טלפוני מראש עם הגב' אסתר ממשרד הח"מ.


א.ח. טנג'י ואח', עורכי דין ונוטריון

Me A.H. TANGY, cabinet d'avocats et Notaire

רחוב סמילנסקי 15, נתניה 4243112

טל: 073-7964684 פקס: 09-7748980


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד אביב שפירא מא.ח. טנג'י ואח', משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 073-7964684

דירה, 4 חדרים, תל אביב, ברחוב מאיר יערי 28,

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב תל אביב
שכונה כוכב הצפון
כתובת ברחוב מאיר יערי 28,
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 4.3.21, 17:00
חדרים 4
חניה יש
מחסן יש
הערות דירת מגורים בת 4 חדרים ברחוב מאיר יערי 28, תל אביב (הדירה כוללת 2 חניות ומחסן) (להלן – הממכר/הדירה). הדירה מושכרת בשכירות חופשית עד ליום 14.6.22.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא