התמחרות אינטרנטית - דירה בלוד מכונס נכסים
8.2.21 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב ברגמן 2א' רחובות

1 .ניתנת בזאת הודעה על הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה הידועה כחלקה 17 בגוש 17861 , רחוב אלי כהן 2 לוד.

2 .הדירה תימכר במצבה כמות שהיא (AS-IS).

3 .על המציעים לבדוק בעצמם ועל אחריותם, את מלוא המידע על הנכס, כולל מצבו הפיזי, התכנוני ו/או אחר, פרטי

המחזיקים בו וכל המיסים השוטפים החלים עליו.

4 .כונס הנכסים לא יהא אחראי לכל פגם או אי התאמה שיתגלו בממכר.

5 .הצעות בכתב יש למסור למשרד הח"מ ברחוב ברגמן 2א' רחובות עד ליום 31/01/21.

6 .ההצעה תפרט את שמו המלא של המציע, ת.ז ומענו, וכן את הסכום המוצע, ותצורף אליה המחאה בנקאית לפקודת הח"מ

על סך 10% מגובה ההצעה. הצעה שלא תצורף אליה המחאה תוחזר למציע מבלי שתידון.

7 .ההמחאה הבנקאית תחולט כפיצוי מוסכם במקרה שהמציע לא יעמוד בתנאי הצעתו או יחזור בו מהצעתו. למציעים

שהצעתם לא תתקבל יוחזר הסכום הכספי.

8 .ההזמנה והמכירה אינן כפופות לדיני המכרזים, אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא

והיא שומרת לעצמה את הזכות לנהל, בכל עת, משא ומתן עם כל אחד מהמציעים ו/או צדדים שלישיים שלא הציעו

הצעות ו/או הציעו הצעות לאחר המועד הנ"ל ו/או לערוך התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או להזמין הצעות נוספות.

כן הח"מ רשאית לדחות ו/או להאריך את מועד קבלת ההצעות לרכישה לפי שיקול דעתה המלא.

9 .ניתן לפנות למשרדי הח"מ על מנת לקבל את חוברת המכירה, לרבות טפסי הצעה לרכישת הדירה ונוסח הסכם המכר עליו

ידרש המציע לחתום. הגשת הצעה כמוה כהסכמה לכל התנאים האמורים במסמכים.

10.פרטי הקשר עם הח"מ: טלפון 077-9175918 .פקס 077-7002982 .דוא"ל: cnaviv@gmail.com


כוהנס ושות' עורכי דין

אביבה כהן, עו"ד

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אביבה כהן, עו"ד נוטריון ורואת חשבון מכוהנס ושות' - עורכי דין בטלפון 077-9175918

דירה, לוד, רחוב אלי כהן 2

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס דירה
ישוב לוד
כתובת רחוב אלי כהן 2
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 31.1.21, 17:00
גוש 17861
חלקה 17

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא