התמחרות אינטרנטית - דירת דופלקס גג בחולון מכונסת נכסים
25.1.21 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 מנחם בגין 144 א' | תל אביב קומה 45

1. הנכס יימכר במצבו כמו שהוא (AS - IS) ועל המציע, באחריותו הבלעדית ועל חשבונו, לבדוק בעצמו את טיב הנכס, מצבו הפיסי, התכנוני, המשפטי, ההנדסי, הרישומי, שטחו, ייעודו, מיקומו, מצב הזכויות בו, אפשרויות ניצולו, ההיתרים החלים לגביו וכל היבט אחר הנוגע לרכישה ולנכס. אין בכל מידע אשר נמסר ו/או יימסר על ידי כונסת הנכסים ו/או מי מטעמה כדי להוות מצג כלפי המציעים ו/או מי מהם באשר לנכס ו/או למצב הזכויות בו ו/או כדי להטיל על כונסת הנכסים ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי כלפי המציעים ו/או כלפי צדדים שלישיים.

2. כונסת הנכסים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או איזה הצעה שהיא והיא שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים כולם או מקצתם ו/או לערוך התמחרות ביניהם. ההמחאה הבנקאית תוחזר למציע שהצעתו לא נתקבלה.

3. המציע שהצעתו התקבלה - מתחייב לחתום על הסכם מכר שייערך ע"י הח"מ, וכן להשלים את המחיר שהציע תוך 30 יום מיום אישור המכירה ע"י כב' רשמת ההוצל"פ.

4. חזר בו המציע מהצעתו מכל סיבה שהיא לאחר שהצעתו התקבלה על ידי הח"מ, תחולט ההמחאה הבנקאית שצירף להצעתו וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר.

5. אין הח"מ מתחייבת לקבל הצעה כלשהי וכן הח"מ רשאית לנהל מו"מ עם המציעים השונים ו/או מי מהם ולערוך תחרות עם המציעים ו/או חלק מהם ו/או מציעים שלא הגישו הצעה על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

6. המכירה כפופה לאישור כב' רשמת ההוצאה לפועל בפניה מתנהל כינוס הנכס. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.


לפרטים נוספים לגביי הנכס ניתן לפנות לעו"ד אפרת יעקב, כונסת הנכסים טל: 054-5754593, פקס: 03-6784656


גג \ פנטהאוז, חולון, רחוב יוטבתה 11

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס גג \ פנטהאוז
ישוב חולון
כתובת רחוב יוטבתה 11
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 14.1.21, 13:00
גוש 7127
חלקה 181
תת חלקה 6
הערות הנכס הוא במקורו דירת דופלקס גג הנמצאת בקומות 2 ו-3 מעל קומת הקרקע, המחולקת בפועל ל-3 יח"ד עצמאיות ונפרדות. לנכס קיימות הצמדות בפנקסי המקרקעין.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא