תאריך אחרון להציע הצעות - בניין מסחרי במרכז קרית אתא מבא כח
20.2.21 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 מעלה השחרור 9, חיפה

הזמנה להציע הצעות לרכישת בניין מסחרי במרכז קרית אתא

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת בניין מסחרי במרכז העיר הכולל משרדים וחנויות וכל הזכויות בו המצוי ברחוב העצמאות 62 בקרית אתא,

הידוע והרשום בלשכת רישום המקרקעין בחיפה כחלקה 152 בגוש 11017, (להלן: "הבניין/החלקה").

2. חוברת הכוללת טופס הצעה , טיוטת הסכם מכר, דו"ח שמאי ונסח טאבו, ניתן לקבל באמצעות פנייה לח"מ בכתב לדוא"ל erez@ee-law.com.או להורידה מהאתר.

הודעה על מועדי ביקורים בנכס תישלח בדוא"ל למתעניינים שיפנו כאמור לעיל ולהלן.

בתאריך 16.2.2021 בשעה 14:00, יתקיים סיור בנכס הנדון , טרם הגשת הצעות

3. הצעות בכתב לרכישת הנכס , יש להגיש במשרד הח"מ עד ליום 20.2.2021 עד לשעה 12:00 ( להלן "היום הקובע") ע"ג טופס ההצעה הנ"ל בלבד,

בצירוף המחאה בנקאית לפקודת עוה"ד ארז אליהו או עוה"ד אלי חן בנאמנות על סך 100,000 ש"ח.

4. ההצעה וכן ההמחאה הבנקאית תהיה בתוקף של לפחות 6 חודשים מהיום הקובע.

5. ההמחאה הבנקאית תחולט באם המציע אשר הצעתו נתקבלה יחזור בו מהצעתו ו/או יבטל המציע את הצעתו ו/או לא יחתום על הסכם המכר וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש.

6. הנכס יימכר במצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי הנתון (AS IS) והאחריות לבדיקת המצב הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכס ו/או החלקה עליה הנכס בנוי, מוטלת על המציעים בלבד. הח"מ ו/או הבעלים לא יהיו אחראים לכל פגם ו/או נזק בנכסו/או בחלקה ו/או אי התאמה כלשהם בדבר מצבו התכנוני, הפיזי, המשפטי והתכנוני של הנכס ו/או החלקה. על המציע לבדוק כל פרט הנוגע לנכס ו/או החלקה לרבות מצבם המשפטי, הפיזי והתכנוני, אפשרויות ומגבלות הבנייה ו/או ניצול הבניין והשימוש בו ו/או ניצול החלקה והשימוש בה,

חיובי המס החלים על העסקה והכל על אחריותו המלאה של המציע ללא כל אחריות מצד הח"מ ו/או הבעלים.

7. כל שינוי אשר ייעשה בטופס ההצעה, עלול להביא לפסילת ההצעה.

8. אין הח"מ ו/או הבעלים מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והם שומרים לעצמם את הזכות לנהל מו"מ עם מי מהמציעים בנפרד או

עם מספר מציעים יחדיו או עם כולם יחד או לערוך התמחרות בין המציעים או לבטל את ההזמנה להציע הצעות ו/או את ההתמחרות והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.

9. על ההצעה ו/או על המכר לא יחולו דיני המכרזים והח"מ יהיה רשאי לערוך התמחרות ו/או מו"מ עם המציעים ו/או לבטל את מכירת הנכס

ואין הוא מחויב בקבלת ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת.

10. לח"מ תהיה הזכות להאריך את התקופה לקבלת ההצעות ו/או להפסיק את המכר בכל שלב שהוא וכן הזכות לנהל מו"מ עם גורמים שלא הגישו הצעה.

11. המכר כפוף לאישור הבעלים.

12. דמי תיווך לא ישולמו.

ארז אליהו, עו"ד , ב"כ הבעלים               אלי חן, עו"ד – ב"כ הבעלים

רחוב מעלה השחרור 9, חיפה. טל: 04-8664678 פקס: 04-8640488 

                        Email: erez@ee-law.com


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ארז אליהו, עו"ד מאליהו ושות' | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 04-8664678

בניין מסחרי במרכז העיר הכולל משרדים וחנויות, קרית אתא, רחוב העצמאות 62

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס בניין מסחרי במרכז העיר הכולל משרדים וחנויות
ישוב קרית אתא
כתובת רחוב העצמאות 62
מועד אחרון להגשת הצעות יום שבת, 20.2.21, 12:00
גוש 11017
חלקה 152

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא