תאריך אחרון להציע הצעות - נחלה חקלאית מעיזבון
4.2.21 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 בניין ישי סנטר רחוב הצפצפה 2 א.ת. רמת ישי

מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בנחלה חקלאית מס' 125, המצויה במושב עלמה, הכוללת בית מגורים ומכסת ביצים

(מכסת הביצים לא תימכר בנפרד) והידועה כחלק מחלקה 3 ב גוש 14315 וחלק מחלקה 50 בגוש 14310,

והידועה כתיק רמ"י מס' 22072960א (להלן: "הנכס"). 

1. פרטים על הנכס, תנאי רכישה וכן מידע נוסף ניתן לקבל במשרד הח"מ, מנהל העיזבון, עו"ד שלומי אביטן. 

2. הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב וזאת לא יאוחר מיום04/02/2021 במשרד הח"מ מנהל העיזבון,  עו"ד שלומי אביטן,

על גבי טופס שאת נוסחו ניתן לקבל במשרדי הח"מ, בצירוף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מסכום ההצעה, ערוכה לפקודת הח"מ מנהל העיזבון,

עו"ד שלומי אביטן. 

3. על ההצעה להיות נקובה בשקלים חדשים.

4. לסכום כל הצעה ייווסף מע"מ, במידה ועד כמה שחל תשלום מע"מ בגין עסקת רכישתו של הנכס. 

5. מנהל העיזבון יהיה רשאי לחלט ההמחאה הבנקאית למקרה שמציע שהצעתו תתקבל על ידי מנהל העיזבון, יחזור בו מהצעתו. 

6.  הנכס יימכר במצבו הקיים (AS IS) והאחריות לבדיקת כל הנתונים העובדתיים ו/או הפיזיים ו/או התכנוניים ו/או המשפטיים הנוגעים

ו/או הקשורים בנכס (לרבות מהות הזכויות, קיומם של רישיונות ו/או היתרי בניה, תשלומי אגרות והיטלים למיניהם) מוטלת על המציעים ועליהם בלבד. 

7. על מכירת הנכס לא יחולו דיני המכרזים ומנהל העיזבון אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או איזו הצעה שהיא והוא יהיה רשאי

לנהל משא ומתן עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים.

8. מנהל העיזבון שומר לעצמו הזכות לחזור בו מהזמנה זו, להאריך המועד להגשת ההצעות, לפרסם הזמנה חדשה, לקיים מכירת תחרות בין המציעים השונים, או חלקם, או לנקוט בכל הליך אחר שימצא לנכון.

9. ביקור בנכס למעוניינים: 

מועד הביקור נקבע ליום 02/02/2021 – בין השעות 14:30-17:30

ניתן להגיע ללא תיאום מראש.

10. המכר הסופי של הנכס כפוף לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה בצפת.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל בת אל משלומי אביטן ושות' | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 04-8665022

זכויות הנחלה חקלאית הכוללת בית מגורים ומכסת ביצים, עלמה, חלקה מספר 125

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס זכויות הנחלה חקלאית הכוללת בית מגורים ומכסת ביצים
ישוב עלמה
כתובת חלקה מספר 125
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 4.2.21, 16:00
גוש 14315 ו-גוש 14310
חלקה חלק מחלקה 3 (בגוש 14315) ו-חלק מחלקה 50 (בגוש 14310)
הערות הנחלה מצויה במושב עלמה, הכוללת בית מגורים ומכסת ביצים
חלק מחלקה 3 בגוש 14315
חלק מחלקה 50 בגוש 14310

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא