תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בקרית שמונה מעיזבון
11.2.21 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 בניין ישי סנטר רחוב הצפצפה 2 א.ת. רמת ישי

מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בדירה במבנה דו משפחתי,  המצויה ברחוב הרי נפתלי 5 בקרית שמונה (שכונת יגאל אלון),

והידועה כתת חלקה 2, בחלקה 28, בגוש 13106 (להלן הנכס)

1. פרטים על הנכס, תנאי רכישה וכן מידע נוסף ניתן לקבל במשרד הח"מ, מנהל העיזבון, עו"ד שלומי אביטן.
2. הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב וזאת לא יאוחר מיום11/02/2021 במשרד הח"מ מנהל העיזבון, עו"ד שלומי אביטן,
על גבי טופס שאת נוסחו ניתן לקבל במשרדי הח"מ, בצירוף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מסכום ההצעה, ערוכה לפקודת הח"מ מנהל העיזבון,
עו"ד שלומי אביטן.
3. על ההצעה להיות נקובה בשקלים חדשים.
4. לסכום כל הצעה ייווסף מע"מ, במידה ועד כמה שחל תשלום מע"מ בגין עסקת רכישתו של הנכס.
5. מנהל העיזבון יהיה רשאי לחלט ההמחאה הבנקאית למקרה שמציע שהצעתו תתקבל על ידי מנהל העיזבון, יחזור בו מהצעתו.
6. הנכס יימכר במצבו הקיים (AS IS) והאחריות לבדיקת כל הנתונים העובדתיים ו/או הפיזיים ו/או התכנוניים ו/או המשפטיים הנוגעים
ו/או הקשורים בנכס (לרבות מהות הזכויות, קיומם של רישיונות ו/או היתרי בניה, תשלומי אגרות והיטלים למיניהם) מוטלת על המציעים ועליהם בלבד.
7. על מכירת הנכס לא יחולו דיני המכרזים ומנהל העיזבון אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או איזו הצעה שהיא והוא יהיה רשאי
לנהל משא ומתן עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים.
8. מנהל העיזבון שומר לעצמו הזכות לחזור בו מהזמנה זו, להאריך המועד להגשת ההצעות, לפרסם הזמנה חדשה, לקיים מכירת תחרות בין המציעים השונים, או חלקם, או לנקוט בכל הליך אחר שימצא לנכון.
9. ביקור בנכס למעוניינים:
מועד הביקור נקבע ליום 04/02/2021 – בין השעות 14:30-17:30  
ניתן להגיע ללא תיאום מראש
10. המכר הסופי של הנכס כפוף לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה בנצרת.לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל בת אל משלומי אביטן ושות' | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 04-8665022

זכויות בדירה במבנה דו משפחתי, קרית שמונה, רחוב הרי נפתלי 5

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס זכויות בדירה במבנה דו משפחתי
ישוב קרית שמונה
שכונה שכונת יגאל אלון
כתובת רחוב הרי נפתלי 5
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 11.2.21, 16:00
גוש 13106
חלקה 28
תת חלקה 2

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא