נכס מקרקעין בנס ציונה מכונס נכסים
14.2.21 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 שד' המגינים 42, חיפה

מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות בנכס מקרקעין ברח' גאולה 20 נס ציונה

הידוע כגוש 3636 חלקה 148 תיק רשות 50023231מ (להלן: "הנכס"). 

הצעות לרכישת הזכויות בנכס יש להמציא למשרד הח"מ,
בכתב, עד ליום א' 14/2/21 בשעה 12:00, על גבי טופס ההצעה אליו יצורף צילום ת.ז,
של המציע ובצירוף המחאה בנקאית בתוקף ל-90 יום בגובה 10% מההצעה,
אשר תחולט כפיצוי מוסכם במידה והזוכה יחזור בו מהצעתו. 
- הזכויות בנכס יימכרו במצבם הנוכחי AS-IS כתפוסות.
- אין במידע בהזמנה זו כדי להוות מצג מצד הח"מ בכל עניין הקשור לנכס.
- הח"מ אינו מקבל על עצמו כל אחריות למצבו של הנכס
ועל המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו מצב הנכס והזכויות בו. 
- על הזמנה זו ועל העסקה נשוא ההזמנה לא יחולו דיני המכרזים.
- הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר
או כל הצעה שהיא ויהיה רשאי לא למכור כלל את הנכס,
להאריך המועד להגשת הצעות, לנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם,
לקיים התמחרות בין המציעים והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. 
- לא ישולמו דמי תיווך.  
- המכירה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי מרכז. 
לטפסיי הצעה ופרטים נוספים נא לפנות למשרדי הח"מ
במייל:  Roznaklaw@gmail.com

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שגיא רוזנק, עו"ד משגיא רוזנק, חברת עורכי דין בטלפון 09-9557733

נכס מקרקעין, נס ציונה, רחוב גאולה 20

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס נכס מקרקעין
ישוב נס ציונה
כתובת רחוב גאולה 20
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 14.2.21, 12:00
גוש 3636
חלקה 148

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא