דירה בחולון מכונס נכסים
15.2.21 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 דרך בן גוריון 2, רמת גן
מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות בעלות בדירת בת שני מפלסים שברחוב לאון בלום 40 א' בחולון,
הידועה גם כגוש 7176, חלקה 31 (להלן הדירה) שטח הדירה המחויב בארנונה 140.6 מ"ר + 60 מ"ר מרפסת הגג. 
- על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו הבלעדית ועל חשבונו את הנתונים הפיזיים,
התכנוניים והמשפטיים הקשורים בדירה, כונסי הנכסים לא יהיו אחראים,
על כל פגם או אי התאמה שיתגלו בנכס וכל הצעה שתוגש תהא רק בהסתמך על בדיקת המציע.
הדירה תימכר במצבה הנוכחי (AS IS).
- הצעה לגבי הנכס תוגש ע"ג טופס הצעה בלבד,
שניתן לקבלו במשרדי הח"מ וזאת עד ליום 15/02/2021.
- הצעה תכלול את פרטי זהות המציע ויצורפו לטופס המחאה בנקאית (בלבד)
לפקודת הח"מ בגובה 10% מסכום ההצעה ועותק חתום של חוזה המכר
שאף אותו ניתן לקבל במשרדי הח"מ.
- הצעה שלא תוגש בדרך האמורה ו/אולא יצורפו לה המחאה בנקאית
ועותק חתום מחוזה המכר, כאמור, תיפסל על הסף. 
- מציע שהצעתו (המקורית ו/או המשופרת) תתקבל והוא יחזור בו ממנה ו/או לא יחתום על הסכם המכר,
תחולט המחאה הבנקאית שמסר לטובת קופת כינוס הנכסים.
- ניתן לבקר בדירה בתיאום מראש. 

לפרטים נוספים יש לפנות למשרדי הח"מ
- זיו בייטל, עו"ד  
מרחוב מצדה 7, בני ברק
טל: 03-6137776
מייל: zbeitel@netvizion.net.il
- דן לימור, עו"ד
דרך בן גוריון 2, רמת גן
טל: 03-5704434
מייל: office@danlimor.co.il

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל דן לימור, עו"ד מדן לימור | משרד עורכי דין בטלפון 03-5704434

דירת בת שני מפלסים, חולון, רחוב לאון בלום 40 א'

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירת בת שני מפלסים
ישוב חולון
כתובת רחוב לאון בלום 40 א'
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 15.2.21, 16:00
גוש 7176
חלקה 31
מרפסות 1
גודל 140.6 מ"ר
הערות שטח הדירה המחויב בארנונה 140.6 מ"ר + 60 מ"ר מרפסת הגג.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא