זכויות בחלקות בתל אביב מנאמן
2.3.21
ישראל
 רחוב יגאל אלון 94, תל אביב

מזמינים בזאת הצעות לרכישת הזכויות במקרקעין

- המקרקעין יימכרו במצבם (AS IS ) ועל המציע לבדוק בעצמו על חשבונו ועל אחריותו את מצבם

הפיזי, המשפטי והתכנוני וכן את מצבם של המקרקעין מכל בחינה אחרת.

- הצעות בכתב ניתן להגיש במזכירות משרדי אחד מהח"מ עד ליום 2/3/2021 בשעה 12:00,

כשתמורה המוצעת נקובה בש"ח.

- אל ההצעה יש לצרץ שיק בנקאי או ערבות בנקאית בשיעור 5% מסכום ההצעה.

- הזמנה זו אינה כפופה לדיני המכרזים. הח"מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר

ו/או הצעה אחרת כלשהי, והם שומרים לעצמם את הזכות, לבטל הזמנה זו בכל שלב,

לפרסם הזמנות נוספות להציע הצעות לגבי המקרקעין,

וכן לנהל מו"מ עם המציעים השונים ו/או עם חלק מהם, ו/או לערוך התמחרות - הכל בדרך שימצאו לנכון. 

- בעלי הזכויות ו/או הנאמנים הח"מ לא ישלמו דמי תיווך.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:

- עו"ד שי רוה

מדרך מנחם בגין 11, רמת גן

טל: 03-5762000

מייל: mail@ravehlaw.co.il

- עו"ד אייל צדקיהו

מרחוב מנחם בגין 82, תל אביב

טל: 03-5611411

office@drukerlaw.co.il

- עו"ד יהודה זהבי, נאמן

רחוב יגאל אלון 94, תל אביב

טל: 03-6061600

yehuda@erm-law.com


 "המידע המצורף הוא ללא אחריות לאמיתות תוכנו וכי על כל מתעניין לבדוק בעצמו את אמיתות המידע."

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד יהודה זהבי ממשרד עורכי דין יהודה זהבי, עו"ד, אייל צדקיהו, עו"ד, שי רוה, עו"ד בטלפון 03-6061600

זכויות במקרקעין, תל אביב, רחוב סמטת רבינוביץ שפ"ר 2-4

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס זכויות במקרקעין
ישוב תל אביב
שכונה שכונת לב העיר
כתובת רחוב סמטת רבינוביץ שפ"ר 2-4
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 2.3.21, 12:00
גוש 6919
חלקה 30, 31 ו-48

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא