בבית מגורים ברמלה מכונס נכסים
4.3.21
ישראל
 מרחוב הוברמן 10, תל אביב

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בבית מגורים צמוד קרקע חד קומתי הידוע כגוש 4346 חלקה 438/1 ברחוב שפרינצק 8, רמלה

כל מציע יוכל על פי שיקול דעתו ורצונו להגיש הצעה לרכישת כל נכס בנפרד או לשני הנכסים ביחד.

מציע שיציע הצעה אחת לרכישת שני הנכסים ביחד – יפרט בהצעתו את המחיר עבור כל נכס בנפרד.

1. הממכר יימכר במצבו כפי שהוא ביום מסירת החזקה ("AS IS")

ובאחריותו ועל חשבונו של המציע לבדוק את הממכר ובכלל זה את מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי.

2. המתעניינים מוזמנים לקבל מהח"מ תיק הצעה, הכולל טופס הצעה;

נוסח הסכם המכר; חלק מחוות דעת שמאית; ונוסח הערבות הבנקאית הנדרשת (להלן: "תיק ההצעה").

3. הצעות לרכישת הזכויות יש להגיש לאחד מהח"מ על גבי טופס ההצעה בלבד המצוי בתוך תיק ההצעה.

להצעה יש לצרף המחאה בנקאית ו/או ערבות בנקאית אוטונומית בשיעור 10% מסכום ההצעה

בהתאם לנוסח המצוי בתיק ההצעה וכן הסכם מכר חתום בכל עמוד ע"י המציע.

הערבות הבנקאית ו/או ההמחאה הבנקאית תחולט אם וככל שהמציע יחזור בו מהצעתו,

מכל סיבה שהיא. הערבות הבנקאית / ההמחאה הבנקאית תושב למציע שהצעתו לא תתקבל.

4. מובהר כי אין באמור בתיק ההצעה כדי להוות מצג כלשהו;

כי המציע אינו רשאי להסתמך על האמור בחוות הדעת השמאית, אלא היא נועדה כמסמך עזר בלבד;

וכי על אף כל האמור במסמכים אלו, יחדיו ו/או בנפרד,

אין בכך כדי לגרוע או למעט מחובות המציע לבצע את כל הבדיקות ולוודא בעצמו את המצב התכנוני,

המשפטי והפיזי של הממכר.

5. יש להגיש את ההצעות במעטפה סגורה, לא יאוחר מיום 4/3/2021 בשעה 12:00,

במשרדם של אחד מהח"מ:

- עו"ד רונן כהן ברח' הוברמן 10 בתל אביב

- עו"ד אוהד שוהם מרחוב ז'בוטינסקי 35, רמת גן.

הצעות שתישלחנה בדואר לא תתקבלנה.

6. על הליכי ההזמנה להציע הצעות ועל הליכי המכירה לא יחולו דיני המכרזים.

הח"מ אינם מתחייבים למכור את הזכויות בממכר ו/או בכל אחת מהנכסים

והם שומרים על זכותם לנהל מו"מ ו/או לערוך התמחרות עם מי מהמציעים ו/או

עם גורמים אחרים לפי שיקול דעתם הבלעדי, ובכלל זאת הם אינם מחויבים

לקבל את ההצעה הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא בכלל,

הם רשאי לבטל ו/או לעכב את מכירת החלקות ולהתחיל בכך כל עת מחדש,

לאפשר תיקון ו/או שינוי ו/או תוספת, להאריך מפעם לפעם את המועד האחרון,

לקבל הצעות לאחר המועד האחרון שנקבע לכך,

ולנקוט בכל דרך אחרת הנראית להם לפי שיקול דעתם הבלעדי.

7. תהליך המכירה נעשה בפיקוח בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון,

וכל התקשרות שהיא תקבל תוקף רק לאחר אישור בית משפט זה.


פרטים נוספים ניתן לפנות לכונסי הנכסים:

- עו"ד רונן כהן

מרח' הוברמן 10, תל אביב

טל: 03-6852220

מייל: ronen@jurists.co.il

- עו"ד אוהד שוהם 

מרחוב ז'בוטינסקי 35

מגדל התאומים 2 קומה 9

(מתחם הבורסה) רמת גן

טל: 077-5100268

מייל: shoham-law@bezeqint.net

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל צחי הרמן, עו"ד מרונן כהן | משרד עורכי דין בטלפון 03-6852220

צמוד קרקע חד קומתי, רמלה, רחוב שפרינצק 8

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס צמוד קרקע חד קומתי
ישוב רמלה
כתובת רחוב שפרינצק 8
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 4.3.21, 12:00
גוש 4346
חלקה 438
תת חלקה 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא