תאריך אחרון להציע הצעות - נכסי מקרקעין בבני ברק מכונס נכסים
23.2.21
ישראל
 דרך אבא הלל 14, רמת גן

הזמנה להציע הצעות לרכישת הנכסים הידועים כגוש 6195 חלקות 236 ו-237 שברחוב ז'בוטינסקי 107,109 בני ברק

1. כונס הנכסים הח"מ מזמין בזאת הצעות, לרכישת זכות בעלות בשני נכסי מקרקעין ברחוב ז'בוטינסקי 107, 109 בבני ברק הידועים כגוש 6195 חלקות 236 ו-237

בשטח רשום של 1,053 מ"ר (להלן ביחד: "הנכסים").

2. חלקים מהמבנה הממוקם ברח' ז'בוטינסקי 107 (לא כולו) מושכרים בשכירות בלתי מוגנת לשוכרים שונים. המבנה ברחוב ז'בוטינסקי 109 פנוי.

3. הנכסים יימכרו במצבם הפיזי , הרישומי, המשפטי, התכנוני, ההנדסי, העובדתי ומכל בחינה אחרת, כפי שהם "AS IS"בכפוף לזכויות השכירות הנזכרות לעיל, ועל המציע לבדוק על אחריותו ועל חשבונו את מצבם הפיזי, ההנדסי, הרישומי, המשפטי, התכנוני, לרבות היתרי הבניה והתוכניות החלות, אפשרויות הבניה ומגבלות הבניה, ככל שקיימות וכן כל מידע רלוונטי אחר כפי שימצא לנכון ביחס לנכסים. ההצעה תוגש ע"י המציע אך ורק בהתבסס על בדיקותיו שלו ומבלי שיסתמך על מצגי כונס הנכסים ו/או בעלי הנכסים ו/או מי מטעמם, ככל שיהיו.

כל מידע שיימסר למציע ע"י כונס הנכסים ו/או מי מטעמו לא יפטור את המציע מחובתו לבדוק את המידע בעצמו ולכונס הנכסים ו/או בעלי הנכסים

לא תהיה כל אחריות בקשר למידע שיימסר כאמור ו/או ביחס למידע שלא נמסר.

4. ניתן לקבל את תיק העסקה, הכולל את טופס ההצעה, חוזה המכר ונספחיו, ונוסח הערבות הבנקאית לאחר פניה לח"מ במייל המפורט מטה.

5. הצעות לרכישת הנכסים ניתן להגיש לח"מ על ידי מציע שקיבל את מסמכי ההצעה כאמור בסעיף ‎4 לעיל, בכתובת המפורטת מטה בכתב עד ליום 23.2.2021

על גבי טופס הצעה שיתקבל מהח"מ כמפורט בסעיף ‎4 לעיל. מציע יהיה רשאי להגיש הצעה לרכישת שני הנכסים יחדיו בלבד.

כל הצעה כפופה להוראות חוזה המכר שעליו יידרש הזוכה לחתום.

6. על המציע לצרף להצעתו שיק בנקאי או ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח שיימסר לו כאמור בסעיף 4 לעיל, לפקודת הח"מ בסך של 5% מגובה ההצעה. הערבות תהיה בתוקף לתקופה של לפחות 6 חודשים ממועד ההצעה. השיק הבנקאי ו/או הערבות יחולטו במקרה שהמציע שהצעתו תתקבל יחזור בו מהצעתו.

7. ניתן לבקר בנכסים בתיאום מול משרד הח"מ במועדים שייקבעו על ידו.

8. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו, על ההצעות שיוגשו ועל אופן בחירת ההצעה הזוכה, אם בכלל.

9. כונס הנכסים אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה אחרת והוא יהיה רשאי לבטל את ההזמנה להציע הצעות ו/או לדחות את המועד האחרון למתן הצעות מפעם לפעם ו/או שלא למכור את הזכויות בנכסים בכלל או למכור את הזכויות בנכסים או כל חלק מהן, למי שימצא לנכון בין אם הגיש הצעה ובין אם לא הגיש הצעה כלל.

10. כונס הנכסים יהיה רשאי לנהל משא ומתן עם המציעים או מי מהם, או עם אחרים, הן לפני הגשת ההצעות והן לאחר הגשת הצעות, ויהיה רשאי לבצע התמחרות בין המציעים כולם או רק בין חלק מהם.

11. כונס הנכסים לא ישלם דמי תיווך ו/או עמלה כלשהי.

12. המכירה כפופה לאישורו של בית משפט שלום בתל אביב במסגרת תיק ת.א. 16192-09-18 ובמאוחד עם ת.א. 45354.


לפרטים נוספים:

יוסי ריזנברג, עו"ד כונס הנכסים

כהן וילצ'יק ושות' - עורכי דין

דרך מנחם בגין 125, מגדל היובל, תל אביב

דוא"ל: shaked@cwlaw.co.il

טל: 03-6119000זכות בעלות בשני נכסי מקרקעין, בני ברק, רחוב ז'בוטינסקי 107, 109

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס זכות בעלות בשני נכסי מקרקעין
ישוב בני ברק
כתובת רחוב ז'בוטינסקי 107, 109
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 23.2.21, 18:00
גוש 6195
חלקה 236 ו-237
גודל 1,053 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא