התמחרות אינטרנטית - דירת מגורים באור יהודה מכונסת נכסים
1.3.21
ישראל
 רחוב ארלוזורוב 111, תל אביב, בניין מגדלי שקל, קומה 3

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים באור יהודה

1. מוזמנות בזה הצעות במסגרת כינוס נכסים לרכישת זכויות בדירת מגורים בשטח רשום של כ – 90 מ"ר + מרפסת כ – 9 מ"ר + מחסן בקומת מרתף + חניה.

הדירה בקומה החמישית בשדרות בן גוריון 27/19, אור יהודה וידועה כגוש 7239 חלקה 34/20 (להלן: "הנכס").

2. חוברת הכוללת טופס הצעה, הסכם מכר, דו"ח שמאי ונסח טאבו, ניתן לקבל רק באמצעות פנייה בכתב לדוא"ל: office@dauberlaw.co.il. (ניתן להוריד מהאתר)

הודעה על מועדי ביקורים בנכס וכן מועד להתמחרות תישלח בדוא"ל למתעניינים שיפנו כאמור לעיל.

3. הצעות בכתב לרכישת הנכס, יש להגיש במשרד הח"מ עד ליום 24.2.21 בשעה 11:00 ע"ג טופס ההצעה שיועבר ע"י הח"מ בלבד,

בצירוף נוסח הסכם המכר שיועבר על ידי הח"מ כשהוא חתום בידי המציע, ובצירוף המחאה בנקאית לפקודת תיק הוצל"פ ת"א 504386-08-19 ע"ס השווה בשקלים

ל- 10% מהסכום המוצע ערוכה לפקודת הח"מ.

4. שינוי אשר ייעשה בהסכם המכר ו/או בטופס ההצעה, עלול להביא לפסילת ההצעה.

5. מציע שהצעתו תתקבל ולא יקיים מכל סיבה שהיא את תנאי ההצעה תחולט ההמחאה שניתנה על ידו כפיצוי מוסכם, ללא הוכחת נזק.

ההמחאה הבנקאית תוחזר למציע שהצעתו לא נתקבלה.

6. הנכס יימכר במצבו הנוכחי (AS - IS) והח"מ לא תהא אחראית לכל פגם ו/או נזק בנכס ו/או אי התאמה. על המציע חלה החובה לבדוק כל פרט הנוגע לנכס,

לרבות מצבו המשפטי, הפיזי, התכנוני, אפשרויות ומגבלות הבנייה, חיובי המס החלים ולרבות רישומו במנהל האזרחי יו"ש, בחברה המשכנת, וברשות המקומית,

הכל על אחריותו המלאה של המציע ללא כל אחריות מצד הח"מ.

7. אין הח"מ מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והיא שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם כל מציע בנפרד או עם מספר מציעים יחדיו      או לערוך תחרות בין המציעים או לבטל ההזמנה להציע הצעות והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הח"מ.

8. לח"מ תהיה הזכות להאריך את התקופה לקבלת ההצעות ו/או להפסיק את המכר בכל שלב שהוא וכן הזכות לנהל מו"מ במקביל גם עם גורמים שלא הגישו הצעה.

כונסת הנכסים לא תשלם דמי תיווך.

9. תוקף הסכם המכר שייחתם עם הרוכש אשר יוכרז כזוכה במכרז יהיה מותנה וכפוף לאישור תיק הוצל"פ שמספרו 504386-08-19.

10. ככל שיידרשו פרטים נוספים ופרטים אודות מועדי ביקור בנכס ניתן יהיה לפנות לקבלתם בדוא"ל בלבד: office@dauberlaw.co.il.

          

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד הדס מזרחי מי. דאובר ושות' משרד עוה"ד בטלפון 03-6917191

זכויות בדירת מגורים, אור יהודה, שדרות בן גוריון 27/19

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס זכויות בדירת מגורים
ישוב אור יהודה
כתובת שדרות בן גוריון 27/19
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 24.2.21, 11:00
גוש 7239
חלקה 34
תת חלקה 20
מרפסות 1
גודל 90 מ"ר
קומה 5
חניה יש
מחסן יש
הערות רכישת זכויות בדירת מגורים בשטח רשום של כ – 90 מ"ר + מרפסת כ – 9 מ"ר + מחסן בקומת מרתף + חניה.
הדירה בקומה החמישית בשדרות בן גוריון 27/19, אור יהודה וידועה כגוש 7239 חלקה 34/20 (להלן: "הנכס").

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא