דירה באור יהודה מכונס נכסים
3.3.21
ישראל
 הרצל 182, רחובות מיקוד 7626718

מוזמנות בזה הצעות לרכישת דירה באור יהודה המצויה ברחוב משה דיין 2 ,  דירה מס' 18,

הידועה כגוש 7239 חלקה 34 תת חלקה 18 (להלן : "הנכס").

- הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב, בתוך 14 ימים מיום פרסום מודעה זו,

במשרד עו"ד מאיה הרצברג אלון ו/או במשרד עו"ד רוני שרעבי, הח"מ,

- בצירוף המחאה בנקאית, בגובה 10% מסכום ההצעה,

ולחילופין-ערבות בנקאית אוטונומית-לתקופה של 90 יום, אשר תחולטנה,

היה ומגיש ההצעה יסתלק מהצעתו.

- אין לראות במידע המפורט לעיל, או במידע שיימסר למעונייני, אסמכתא כלשהי,

ועל המציע לברר, על אחריותו, את כל הפרטים הנוגעים לנכס,

לרבות מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי, אפשרויות הניצול שלו,

חיובי המסים, האגרות וכל ההוצאות אשר יחולו בקשר אליו.

- אין הח"מ אחראיים על הנכס, והוא יימכר כפי שהוא (as is).

- אין הח"מ מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא,

והם יהיו רשאיים לנהל משא ומתן עם כל אחד מהמציעים בנפרד,

או במאוחד, וכן עם אחרים לפי בחירתם ושיקול דעתם,

כולל קיום משא ומתן ו/או התמחרות ביניהם. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו,

על ההצעות שתוגשנה במסגרתה ועל הליך בחירת הזוכה,

ולא ישולמו דמי תיווך.

בדבר פרטים, קבלת חוות דעת שמאי ותיאום ביקור במקום, נא לפנות לח"מ 

- עורכת דין מאיה הרצברג אלון

רח' הרצל 182 רחובות

טלפון: 08-9363393 

בין השעות 09:00 – 16:00

- לעורך הדין רוני שרעבי 
רח' מזא"ה 53 תל-אביב 

בטלפון: 03-5609272 

בין השעות 09:00 – 16:00   

 - מכירת הנכס כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בתל-אביב.

- הזוכה יחתום על הסכם לרכישת הנכס, בהתאם לנוסח אשר מצוי במשרד החתומות מטה.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד מאיה הרצברג אלון ממאיה הרצברג אלון | משרד עורכי דין בטלפון 08-9363393

דירה, אור יהודה, רחוב משה דיין 2 ,דירה מס' 18

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב אור יהודה
כתובת רחוב משה דיין 2 ,דירה מס' 18
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 3.3.21, 16:00
גוש 7239
חלקה 34
תת חלקה 18

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא