דירת גן בבני עי"ש מכונס נכסים
1.3.21
ישראל
 שד' ירושלים 1 ת.ד 13055 יבנה
1. הזמנה להציע הצעות לרכישת המקרקעין הידועים כגוש 486 חלקה
185/5 ברחוב הורד 1/3 בני עי"ש (להלן: "הנכס").
2. על המציע ובאחריותו לבדוק את טיב הנכס, לרבות מצבו הפיזי, המשפטי והתכנוני
על כל הכרוך בכך.
3. הצעות בכתב לרכישת הנכס, יוגשו עד ליום 1/3/21
למשרדה של עו"ד שירלי בן שטרית
ו/או למשרדו של עורך דין עדי כרמלי (להלן: "כונסי הנכסים"),
על פי הנוסח המצוי במשרדי כונסי הנכסים.
להצעה יש לצרף שיק בנקאי או ערבות בנקאית אוטונומית בגובה של 10% מגובה ההצעה.
4. השיק או הערבות הבנקאית יחולטו כפיצוי מוסכם במקרה שהמציע אשר הצעתו
נתקבלה יחזור בו מהצעתו ו/או לא ישלים הליך המכר ו/או לא יחתום על הסכם המכר.
5. הנכס נמכר במצבו הפיסי, התכנוני והמשפטי הנוכחי (AS IS).
לכונסי הנכסים אין כל ידיעה לגבי מצבו של הנכס, והאחריות לבדיקתו
בכל רשות שהיא ומכל בחינה שהיא, מוטלת על המציע בלבד.
6. להסרת ספק מובהר כי הזמנה זו אינה משום מכרז ועל מכירה זו לא חלים דיני
מכרזים, הח"מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ו/או כל הצעה אחרת
ושומרים לעצמם את הזכות לנהל מו"מ עם מציעים שונים או חלקם וכן לנהל
התמחרות בין מציעים שונים ו/או לבקש הצעות נוספות על פי שיקול דעתם,
והם רשאים להאריך את המועד להגשת הצעות ואף שלא למכור בכלל את הנכס.
7 .הח"מ לא ישלמו דמי תיווך.
8 .מכירה זו כפופה לאישורו של ראש ההוצאה לפועל בראשון לציון.
פרטים נוספים אודות הנכס ניתן לפנות לח"מ:
- עדי כרמלי, עו"ד
רחוב ירושלים 1, יבנה
טל: 08-9955575
- שירלי בן שיטרית, עו"ד
רחוב הארבעה 28, תל אביב
טל: 03-7138080
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד עדי כרמלי מעדי כרמלי | משרד עורכי דין בטלפון 08-9955575

דירת גן, בני עי"ש, רחוב הורד 1/3

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירת גן
ישוב בני עי"ש
כתובת רחוב הורד 1/3
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 1.3.21, 12:00
גוש 486
חלקה 185
תת חלקה 5

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא